Certificat d'antiguitat i legalitat urbanística

Descripció

Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per l'obtenció d'un certificat segons el previst a les Normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei hipotecària sobre inscripció en el Registre de la propietat d'actes de naturalesa urbanística (Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol).

Té com a objecte acreditar l'antiguitat de l'edificació existent en una finca segons les dades de les que disposa aquest Ajuntament, que corresponen a les dades existents a les diferents llicències d'obres sol·licitades pels titulars de la finca al llarg de la seva història. Cal indicar que si l'edificació existent és fruit total o parcialment de construccions il·legals, és a dir, sense llicència concedida; aquest certificat no serà vàlid per al seu reconeixement legal.

Pel que correspon al concepte de legalitat, es certifica si a sobre una finca en concret existeix constància de cap expedient de disciplina urbanística.

En cas de dubte sobre el tràmit corresponent a les obres, podeu consultar la taula resum.

Per a més informació també podeu adreçar-vos a llicenciesobres@molletvalles.cat

 
Qui ho pot demanar?
 
Qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal. La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.
 
 

On es demana?   

1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

    Ajuntament de Mollet del Vallès
    Pl. Major, 1
    08100 Mollet del Vallès
    Tel. 93 571 95 05

 

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat INAL degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.
 

L'Ajuntament posa a la vostra disposició un servei d'assistència gratuït en suport dels ciutadans, entitats i empreses en la relació telemàtica amb l'Ajuntament. Es tracta d'un servei orientat a facilitar la resolució de dubtes i guiar als usuaris a l'hora de fer tràmits en línia. Aquest servei no facilita informació sobre el tipus de tràmit o la documentació a presentar en cada cas (per aquesta informació cal adreçar-se al catàleg de tràmits de la seu electrònica).

El servei és accessible des del telèfon 93 026 72 25 de dilluns a divendres en horari de 8 a 20h i des de l'adreça electrònica esuport@molletvalles.cat. Les consultes que atendrà el servei són les relacionades amb la presentació de sol·licituds electròniques, la recepció de notificacions electròniques, l'accés a la carpeta ciutadana o l'ús de la plataforma de contractació (no atendrà problemes tècnics dels equips, connexió a internet o mal funcionament de perifèrics o eines ofimàtiques).

 

Documentació que cal aportar

Tota la documentació es presentarà preferentment de forma telemàtica (en format pdf) a través de la Sol·licitud general - Instància genèrica.

En tot cas caldrà aportar:


Cost

Taxes:

  • Per expedició del certificat, d'acord amb l'Ordenança fiscal 2.6, caldrà abonar l'import corresponent.
     
Terminis
 

El termini per emetre el certificat i notificar la persona interessada és d'un mes.

 

Model de sol·licitud

  Certificat d'antiguitat i legalitat