Certificat d'antiguitat i legalitat urbanística

Descripció

Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per l'obtenció d'un certificat segons el previst a les Normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei hipotecària sobre inscripció en el Registre de la propietat d'actes de naturalesa urbanística (Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol).

Té com a objecte acreditar l'antiguitat de l'edificació existent en una finca segons les dades de les que disposa aquest Ajuntament, que corresponen a les dades existents a les diferents llicències d'obres sol·licitades pels titulars de la finca al llarg de la seva història. Cal indicar que si l'edificació existent és fruit total o parcialment de construccions il·legals, és a dir, sense llicència concedida; aquest certificat no serà vàlid per al seu reconeixement legal.

Pel que correspon al concepte de legalitat, es certifica si a sobre una finca en concret existeix constància de cap expedient de disciplina urbanística.

En cas de dubte sobre el tràmit corresponent a les obres, podeu consultar la taula resum.

Per a més informació també podeu adreçar-vos a llicenciesobres@molletvalles.cat

 
Qui ho pot demanar?
 
Qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal. La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.
 
 

On es demana?   

1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
 


    Ajuntament de Mollet del Vallès
    Pl. Major, 1
    08100 Mollet del Vallès
    Tel. 93 571 95 05

 

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat INAL degudament emplenat.


D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 

Documentació que cal aportar

Tota la documentació es presentarà preferentment de forma telemàtica (en format pdf) a través de la Sol·licitud general - Instància genèrica.

En tot cas caldrà aportar:


Cost

Taxes:

  • Per expedició del certificat, d'acord amb l'Ordenança fiscal 2.6, caldrà abonar l'import de 122,40€.
     
Terminis
 

El termini per emetre el certificat i notificar la persona interessada és d'un mes.

 

Model de sol·licitud

  Certificat d'antiguitat i legalitat