Informes o certificats urbanístics

Descripció

Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per a l'obtenció d'un informe o certificat sobre les determinacions urbanístiques aplicables a una o unes finques concretes, o a àmbits determinats del terme municipal.En cas de finques no contigües, s'ha de sol·licitar i emetre un certificat per a cada una d'elles.

Aquest tràmit permet sol·licitar informes i certificats relacionats amb urbanisme:

 • Certificat de règim urbanístic
 • Informe o certificat sobre el planejament urbanístic (aspectes concrets).
 • Informe o certificat d'assenyalament d'alineacions i rasants.
 • Informe o certificat de nomenclàtor (adreça oficial d'un solar).

En cas de dubte sobre el tràmit corresponent a les obres, podeu consultar la taula resum.

Per a més informació també podeu adreçar-vos a llicenciesobres@molletvalles.cat

 
Qui ho pot demanar?
 
Qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal. La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.
 
 

On es demana?   

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1
      08100 Mollet del Vallès
      Tel. 93 571 95 05

   
 2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat INUR degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.
 

L'Ajuntament posa a la vostra disposició un servei d'assistència gratuït en suport dels ciutadans, entitats i empreses en la relació telemàtica amb l'Ajuntament. Es tracta d'un servei orientat a facilitar la resolució de dubtes i guiar als usuaris a l'hora de fer tràmits en línia. Aquest servei no facilita informació sobre el tipus de tràmit o la documentació a presentar en cada cas (per aquesta informació cal adreçar-se al catàleg de tràmits de la seu electrònica).

El servei és accessible des del telèfon 93 026 72 25 de dilluns a divendres en horari de 8 a 20h i des de l'adreça electrònica esuport@molletvalles.cat. Les consultes que atendrà el servei són les relacionades amb la presentació de sol·licituds electròniques, la recepció de notificacions electròniques, l'accés a la carpeta ciutadana o l'ús de la plataforma de contractació (no atendrà problemes tècnics dels equips, connexió a internet o mal funcionament de perifèrics o eines ofimàtiques).

 

Documentació que cal aportar

Tota la documentació es presentarà preferentment de forma telemàtica (en format pdf) a través de la Sol·licitud general - Instància genèrica.

En tot cas caldrà aportar:

Documentació tècnica

 • Per a l'assenyalament d'alineacions i rasants, cal aportar plànol topogràfic elaborat per tècnic competent, referenciat a la xarxa geodèsica local, en paper i en format de CAD editable.


Cost

Taxes:

 • Per la prestació de serveis urbanístics, d'acord amb l'Ordenança fiscal 2.6, per l'emissió d'informes o certificats.
   
Terminis
 

Termini de tramitació

El termini per emetre el certificat i notificar la persona interessada és d'un mes.

Termini de vigència

El certificat urbanístic, si la finca objecte de consulta és edificable, té una vigència de sis mesos, a comptar des de la notificació a la persona interessada.

Sentit del silenci

La manca de notificació del certificat urbanístic, transcorregut el termini d'un mes des de la seva sol·licitud, té els mateixos efectes que si hagués estat emès, en el sentit que és preceptiu d'atorgar les llicències urbanístiques que se sol·licitin durant el termini de sis mesos a comptar des de la finalització del referit termini d'un mes, sempre que siguin sol·licitades en la forma establerta per la legislació de règim local i que el projecte s'ajusti a les normes vigents en el moment de la sol·licitud del certificat.
 

Model de sol·licitud

  Informe o certificat urbanístic