Accés a les proves selectives de personal

Descripció

Sol·licitar l'accés a les proves selectives de personal convocades.
 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que reuneixi els requisits exigits a les bases de la convocatòria.


Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud, amb la documentació exigida a les bases de la convocatòria, i el comprovant d'haver abonat la taxa corresponent.


Antelació amb què cal demanar

El termini de presentació de sol·licituds per a les convocatòries de treball és de 20 dies naturals, comptats des del següent al de la publicació de l'anunci corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 

On es demana

1. Presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat d'instància per a proves selectives degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.
 

L'Ajuntament posa a la vostra disposició un servei d'assistència gratuït en suport dels ciutadans, entitats i empreses en la relació telemàtica amb l'Ajuntament. Es tracta d'un servei orientat a facilitar la resolució de dubtes i guiar als usuaris a l'hora de fer tràmits en línia. Aquest servei no facilita informació sobre el tipus de tràmit o la documentació a presentar en cada cas (per aquesta informació cal adreçar-se al catàleg de tràmits de la seu electrònica).

El servei és accessible des del telèfon 93 026 72 25 de dilluns a divendres en horari de 8 a 20h i des de l'adreça electrònica esuport@molletvalles.cat. Les consultes que atendrà el servei són les relacionades amb la presentació de sol·licituds electròniques, la recepció de notificacions electròniques, l'accés a la carpeta ciutadana o l'ús de la plataforma de contractació (no atendrà problemes tècnics dels equips, connexió a internet o mal funcionament de perifèrics o eines ofimàtiques).


Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per expedició de documents administratius, drets de presentació proves selectives.

En el moment de presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana s'emetrà la liquidació corresponent als drets d'examen que es farà efectiva a les entitats col·laboradores. També es pot fer per transferència bancària al compte del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ES4701826035470201500486, indicant al costat del nom de qui fa el lliurament la referència 31001, i per gir postal. En aquests casos, caldrà adjuntar còpia del comprovant bancari o del gir postal a la sol·licitud.

Queden exemptes de pagament les persones en atur que no rebin prestació i ho justifiquin.
 

Documents relacionats

Consultar terminis i condicions a les bases reguladores de la convocatòria corresponent.


Model de sol·licitud

 Sol·licitud accés proves selectives

 Sol·licitud accés proves selectives Institut Municipal d'Educació