Accés a les proves selectives de personal

Descripció

Sol·licitar l'accés a les proves selectives de personal convocades.
 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que reuneixi els requisits exigits a les bases de la convocatòria.


Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud, amb la documentació exigida a les bases de la convocatòria, i el comprovant d'haver abonat la taxa corresponent.


Antelació amb què cal demanar

El termini de presentació de sol·licituds per a les convocatòries de treball és de 20 dies naturals, comptats des del següent al de la publicació de l'anunci corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 

On es demana

1. Presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat d'instància per a proves selectives degudament emplenat i havent realitzat la transferència de pagament dels drets d'exàmen (consulteu més avall l'apartat sobre el cost).

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per expedició de documents administratius, drets de presentació proves selectives.

En el moment de presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana s'emetrà la liquidació corresponent als drets d'examen que es farà efectiva a les entitats col·laboradores. També es pot fer per transferència bancària al compte del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ES4701826035470201500486, indicant al costat del nom de qui fa el lliurament la referència 31001, i per gir postal. En el cas de proves selectives de l'Insitut Municipal d'Educació (IME) cal que consulteu el número de compte a les bases de la convocatòria en qüestió.

En aquests casos, caldrà adjuntar còpia del comprovant bancari o del gir postal a la sol·licitud.

Queden exemptes de pagament les persones demandants d'ocupació a les oficines de servei públic d'ocupació i que no cobrin cap prestació o subsidi per desocupació. 

 

Documents relacionats

Consultar terminis i condicions a les bases reguladores de la convocatòria corresponent.


Model de sol·licitud

 Sol·licitud accés proves selectives

 Sol·licitud accés proves selectives Institut Municipal d'Educació