Ajut d'escola bressol

Descripció

Sol·licitar un ajut econòmic per al pagament de les quotes d'escola bressol de nens i nenes de famílies que es trobin en una situació econòmica i social amb dificultats.


Qui ho pot demanar?

El pare, la mare o el tutor legal del menor en famílies que reuneixin els requisits establerts.

 
Documents que cal aportar

Cal emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació acreditativa que correspongui.

 
Antelació amb què cal demanar

De manera habitual, el termini per a la presentació de les sol·licituds s'obre en els mesos d'abril o maig.  Per a més informació, consulteu les bases reguladores generals i específiques de la convocatòria.

 
On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05
 

Documents relacionats

Consultar els requeriments de documentació i les condicions a les bases reguladores generals i a les específiques de la convocatòria.


Model de sol·licitud

 Ajut d'escola bressol