Ajut de menjador escolar i/o llibres

Descripció

Sol·licitar un ajut econòmic per cobrir les despeses de menjador escolar i/o per a l'adquisició de llibres de text, a favor de famílies que es trobin en una situació econòmica i social amb dificultats.


Qui ho pot demanar?

El pare, la mare o el tutor legal de nens i nenes de famílies que reuneixin els requisits establerts.


Documents que cal aportar

Cal emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació acreditativa que correspongui d'acord amb el que s'indica en el mateix model de sol·licitud.


Antelació amb què cal demanar

De manera habitual, el termini per a la presentació de les sol·licituds s'obre durant el mes de maig. Les sol·licituds hauran de presentar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana en els dies indicats d'acord amb el centre on l'alumnat hagi d'assistir durant el curs en qüestió.


On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05


Documents relacionats

Consultar els terminis i les condicions a les bases reguladores generals i a les específiques de la convocatòria.

 

Model de sol·licitud

 Ajut de menjador escolar i/o llibres