Ajut de menjador escolar i/o llibres

Descripció

Sol·licitar un ajut econòmic per cobrir les despeses de menjador escolar i/o per a l'adquisició de llibres de text, a favor de famílies que es trobin en una situació econòmica i social amb dificultats.


Qui ho pot demanar?

El pare, la mare o el tutor legal de nens i nenes de famílies que reuneixin els requisits establerts i que no hagin validat la seva sol·licitud durant la setmana del 19 de juny al 2 de juliol de 2021.

 

 Model de sol·licitud

 Ajut de menjador escolar i/o llibres  

 

Documents que cal aportar

Cal emplenar la sol·licitud específica i adjuntar, si escau, la documentació acreditativa que correspongui d'acord amb el que s'indica en el mateix model de sol·licitud. Consulteu el full informatiu sobre els requisits i documentació.

Si el tràmit es fa telemàticament, caldrà emplenar les dades del formulari i adjuntar el model de sol·licitud especific degudament emplenat.

ÉS IMPRESCINDIBLE QUE INDIQUEU L'IDALU (núm. d'identificació de l'alumne).


Antelació amb què cal demanar

Les sol·licituds hauran de presentar-se en el període establert per la convocatòria. 


On es demana

1. Preferentment, a través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Caldrà adjuntar el model de sol·licitud específic degudament emplenat en l'apartat de documentació. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mobil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

2.En cas de no disposar dels mitjans per fer-ho telemàticament, es podrà fer presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) amb cita prèvia