Ajut econòmic adreçat a persones i famílies gravades per l'IBI

Descripció

Sol·licitar un ajut econòmic adreçat a persones i famílies que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles i que es trobin en alguna d'aquestes quatre situacions:

 • Persones vídues majors de 65 anys, amb pocs recursos econòmics.
 • Persones i/o famílies amb escassa capacitat econòmica.
 • Titulars de famílies monoparentals.
 • Famílies que tinguin al seu càrrec familiars amb una discapacitat igual o superior al 75%.

   

Qui ho pot demanar?

Les persones empadronades a Mollet del Vallès subjectes passius de l'impost sobre béns immobles.


Antelació amb què cal demanar

Cal consultar la convocatòria a l'apartat de convocatòries públiques de la seu electrònica.


On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

  Ajuntament de Mollet del Vallès
    
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès
  Tel. 93 571 95 05
   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat d'instància per a la sol·licitud d'ajut d'escola bressol degudament emplenat.

 

Documents relacionats

Consultar els terminis i condicions a les bases reguladores generals i a les específiques de la convocatòria. d'aquests ajuts econòmics.


Model de sol·licitud

Ajut econòmic per a persones i famílies gravades amb l'IBI