Ajut econòmic sobre l'impost sobre béns immobles com a conseqüència d’execucions hipotecàries

Descripció

Sol·licitar un ajut econòmic adreçat a persones que pateixin una situació econòmica desfavorida i que hagin estat objecte d'execució hipotecària de l'habitatge habitual.
 

Qui ho pot demanar?

Les persones empadronades a Mollet del Vallès subjectes passius de l'impost sobre béns immobles com a conseqüència d'una transmissió onerosa de l'habitatge habitual derivada d'execució hipotecària, altres procediments d'execució o dacions en pagament, exclòs en aquest darrer cas l'àmbit d'aplicació de l'art. del RD 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.

 

Antelació amb què cal demanar

Cal consultar la convocatòria a l'apartat de convocatòries públiques de la seu electrònica.


On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

  Ajuntament de Mollet del Vallès
    
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès
  Tel. 93 571 95 05
   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat d'instància per a la sol·licitud d'ajut d'escola bressol degudament emplenat.
   

Documents relacionats

Consultar els terminis i condicions a les bases reguladores generals i a les específiques de la convocatòria. d'aquests ajuts econòmics.


Model de sol·licitud

  Ajut econòmic sobre l'impost sobre béns immobles com a conseqüència d'execucions hipotecàries