Ajut per al manteniment de l'activitat econòmica i l'ocupació a causa de l'emergència sanitària Covid19

Descripció

Sol·licitar un ajut urgent extraordinari adreçat als autònoms i PIMES establertes a Mollet del Vallès que han vist disminuïts els ingressos a conseqüència dels efectes de l'emergència sanitària ocasionada pel Covid-19.


Qui ho pot demanar?

Les persones que reuneixin els requisits establerts en les bases:

  • Exercir l'activitat comercial o empresarial a Mollet del Vallès (personal autònom i empreses i professionals de mutualitats en règim especial). En cas que l'exercici de l'activitat no requereixi de llicència municipal, caldrà que l'adreça fiscal de l'activitat sigui al municipi de Mollet del Vallès.
  • Estar afiliats i donats d'alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma (14 de març) en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, inclosos els autònoms societaris, els treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Pròpia Agraris i els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Mutualitats de règims especials.
  • Haver patit una reducció dels ingressos entre els mesos de març, abril i maig de 2020 del 50% sobre el càlcul mig (dels 6 mesos anteriors, és a dir entre setembre de 2019 i febrer de 2020). Per aquelles activitats que s'han iniciat en posterioritat als mesos indicats que han de servir com a referència per al càlcul de mitjana, es prendrà com a referència el període comprès entre l'obertura i el mes de febrer de 2020.
  • No tributar per IAE.

 

Documents que cal aportar

Cal presentar la sol·licitud específica degudament emplenada.

La documentació acreditativa es tindrà disponible per poder-la aportar quan des de l'Oficina d'Ajudes Covid19 es requereixi amb la finalitat de realitzar la comprovació i verificació de les dades declarades en la sol·licitud.

La documentació que cal tenir present en relació amb aquestes comprovacions i verificacions és:

  • Documentació acreditativa de la titularitat de l'activitat comercial o empresarial amb domicili fiscal a Mollet del Vallès.
     
  • Documentació acreditativa d'estar afiliats i donats d'alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma (14 de març) en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, inclosos els autònoms societaris, els treballadors autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Pròpia Agraris i els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Mutualitats de règims especials.
  • Documentació acreditativa de la reducció dels ingressos dels mesos de març, abril i maig de 2020 com a mínim del 50 % sobre el càlcul mig (dels 6 mesos anteriors, és a dir entre setembre de 2019 i febrer de 2020).

En el cas de persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d'estimació objectiva (mòduls), persones treballadores en règim especial agrari:

- Model 303 IVA, empresaris i professionals en estimació objectiva, últim trimestre 2019 i primer trimestre 2020

- Llibre registre d'ingressos, de despeses, de béns d'inversió i de provisions de fons i suplerts, de forma desagregada de tots els mesos del període comprés entre el setembre de 2019 i març de 2020.

Aquells autònoms que no estiguin obligats a portar llibres que acrediten les dades consignades, hauran d'acreditar-ho per qualsevol mitjà de prova admès en dret, la valoració de la qual queda en mans de la comissió de valoració.

En el cas de persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d'estimació directa simplificada

- Model 303 IVA, del darrer trimestre de 2019 i primer trimestre de 2020.

- Model 130. IRPF, per a empresaris i professionals en estimació directa, de l'últim trimestre del 2019.

- Llibre registre d'ingressos, de despeses, de béns d'inversió i de provisions de fons i suplerts, de forma desagregada, de tots els mesos del període comprès entre el setembre de 2019 i el març de 2020.

En el cas de persones autònoms d'empreses societàries:

- Model 303 IVA, de l'últim trimestre de 2019 i primer trimestre de 2020.

- Còpia del llibre de registre de les vendes i ingressos, de compres i despeses i de béns d'inversió de la societat de forma desagregada període comprès entre el setembre de 2019 i març de 2020.

Per aquelles activitats que s'han iniciat en posterioritat als mesos indicats que han de servir com a referència per al càlcul de mitjana, es prendrà com a referència el període comprès entre l'obertura i el mes de febrer de 2020.

 

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 8 de juny i finalitzarà el dia 19 de juny de 2020, però es podrà tancar en una data anterior en funció de les disponibilitats pressupostàries.

 

On es demana

1.   Preferentment, a través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o IdCat MòbilTramitar amb certificat Caldrà adjuntar el model normalitzat d'instància per a la sol·licitud d'ajut degudament emplenat.

2.   Presencialment, amb cita prèvia concertada, a l'Oficina d'Ajuts Covid19:

Centre Cultural La Marineta
Pl. de l'Església 7
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 02

 

Per concertar cita prèvia es pot sol·licitar mitjançant l'adreça de correu electrònic de l'Oficina d'Ajuts Covid19: ajudescovid@molletvalles.cat o bé al telèfon 93 571 95 02.

Observacions

Consulteu les condicions i els requeriments de l'ajut a les bases específiques de la convocatòria d'ajut extraordinari al manteniment de l'activitat econòmica i ocupació Covid19.

Aquesta línia d'ajuts tindrà una subvenció per unitat de negoci de 200€ per a les activitats tancades en aplicació del Reial Decret 463/2020 d'Estat d'Alarma i de 100€ per activitat no suspesa i no essencial que hagi vist reduït els seus ingressos en almenys un 50%.


Model de sol·licitud

 Ajut per manteniment de l'activitat econòmica i l'ocupació Covid19