Ajut per vulnerabilitat econòmica a causa de l'emergència sanitària Covid19

Descripció

Sol·licitar un ajut urgent a fons perdut per fer front a la necessitat d'ingressos suficients de les persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica a causa de l'emergència sanitària ocasionada pel Covid-19.Qui ho pot demanar?

Les persones i unitats familiar que reuneixin els requisits establerts en les bases:

  • Viure i estar empadronat a Mollet del Vallèsamb anterioritat a la publicació de la convocatòria.
  • Ser major de 18 anys.
  • Trobar-se en la situació de vulnerabilitat econòmica i social arrel de la crisi sanitària del COVID-19 d'acord amb el que estableixen les bases.
  • No disposar d'un saldo mig trimestral, durant els mesos de març, abril i maig, superior a 1.500 euros en tots els comptes bancaris de titularitat dels membres de la unitat familiar.

 
Documents que cal aportar

Cal presentar la sol·licitud específica degudament emplenada.

La documentació acreditativa es tindrà disponible per poder-la aportar quan des de l'Oficina d'Ajudes Covid19 es requereixi amb la finalitat de realitzar la comprovació i verificació de les dades declarades en la sol·licitud.

La documentació que cal tenir present en relació amb aquestes comprovacions i verificacions és:

a) Saldos i moviments econòmics de tots els comptes bancaris dels que disposi la unitat familiar a partir de març de 2020.

b) Documents acreditatius de la situació laboral sobrevinguda: últim contracte de treball, finalització del contracte, últimes tres nòmines, certificat acreditatiu ERTO, o altres documents acreditatius de la situació de vulnerabilitat sobrevinguda.

c) Documents acreditatius de les despeses de subministraments bàsics d'electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil i les possibles contribucions a comunitats de propietaris, tots ells de l'habitatge habitual.

Per a més informació, consulteu les bases específiques de la convocatòria d'ajut extraordinari Covid19.

 
Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 5 de juny de 2020, però es podrà tancar en una data anterior en funció de les disponibilitats pressupostàries.

 
On es demana

A partir del dia 25 de maig fins el 5 de juny

1.   Preferentment, a través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o IdCat MòbilTramitar amb certificat Caldrà adjuntar el model normalitzat d'instància per a la sol·licitud d'ajut degudament emplenat.

2.   Presencialment, amb cita prèvia concertada, a l'Oficina d'Ajuts Covid19:

Centre Cultural La Marineta
Pl. de l'Església 7
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 02

 

Per concertar cita prèvia es pot sol·licitar mitjançant l'adreça de correu electrònic de l'Oficina d'Ajuts Covid19: ajudescovid@molletvalles.cat o bé al telèfon 93 571 95 02.

 

Observacions

Consulteu les condicions i els requeriments de l'ajut a les bases específiques de la convocatòria d'ajut extraordinari Covid19.

La quantia de l'ajut serà de 180€ per unitat familiar d'un o dos membres i de 250€ per unitat familiar a partir de tres membres o més. Cada unitat té dret a una sola prestació extraordinària i es farà efectiva en un únic pagament a partir del moment del seu atorgament.

S'entén per unitat familiar la formada per una o més persones que conviuen en el mateix domicili i que entre elles mantenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau i, també, per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent els que siguin de simple veïnatge compartit.

No s'admetran a tràmit les sol·licituds presentades fora de termini.


Model de sol·licitud

 Ajut per vulnerabilitat econòmica a causa del Covid19