Alta o canvi de domicili en el Padró Municipal d'Habitants

Descripció

Inscriure en el Padró Municipal d'Habitants les persones que venen a viure a Mollet del Vallès procedents d'un altre municipi o de l'estranger, i les acabades de néixer. Inscriure-hi els canvis de domicili dins del municipi.


Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major d'edat o emancipada que vulgui fixar la residència a Mollet del Vallès, o notificar el nou domicili en la ciutat.


Documents que cal aportar

Persones de nacionalitat espanyola:

  • DNI en vigor

Persones de nacionalitat estrangera:

  • Targeta de residència o de treball (NIE) o passaport.

Menors d'edat:

  • DNI en vigor, targeta de residència (NIE), passaport i llibre de família.


Cal tenir en compte que per a l'empadronament de menors d'edat caldrà l'autorització d'ambdós progenitors a excepció dels casos en què la guàrdia i custòdia la tingui un dels progenitors en exclusiva.

A més de la documentació abans especificada, cal portar l'escriptura de propietat o el contracte de lloguer de l'habitatge juntament amb el darrer rebut d'aquest.

Si fa la gestió una altra persona, ha de dur una autorització* i la fotocòpia del document d'identitat de cadascun dels empadronats.

Si es tracta d'una incorporació a una unitat familiar que ja existeix, cal la conformitat presencial d'una persona major d'edat que visqui en el mateix domicili i disposi d'algun títol acreditatiu del dret d'ús de l'habitatge. 


Termini de resolució

El tràmit es fa al moment sempre i quan s'aporti la documentació abans esmentada. En els casos en que es difereix l'empadronament per tal de procedir a empadronament per reconeixment mitjançant comprovació padronal, el termini general de resolució és de tres mesos. L'efecte del silenci administratiu és positiu.


On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05


Observacions

Els nadons s'incriuen d'ofici en el domicili on consti la mare o el pare, amb les dades que facilita el Registre Civil. Si es vol avançar la inscripció en el Padró Municipal d'Habitants, cal portar el llibre de família.

Podeu comunicar el vostre canvi de domicili a altres administracions com l'Agència Tributària, la Tresoreria de la Seguretat Social, la Direcció General de Policia i la Direcció General de Trànsit mitjançant el portal https://cambiodomicilio.redsara.es/pcd/.

Documents relacionats

   Document per autoritzar una altra persona a fer el tràmit *