Bonificació de les taxes d'aigua i recollida de residus

Descripció

Sol·licitar la bonificació del 95% de les taxes de subministrament d'aigua i de recollida de residus per a persones que no superin els barems fixats a les ordenances fiscals.


Qui ho pot demanar?

La persona titular del contracte de subministrament d'aigua que reuneixi les condicions econòmiques establertes a les ordenances fiscals:

  1. La unitat familiar no pot superar uns ingressos d'1,5 vegades l'IPREM (Indicador públic de renda d'efectes múltiples). Si la unitat familiar és de més de quatre membres, cal aplicar un coeficient a la xifra dels ingressos.
     
  2. No tenir més d'una finca i d'un vehicle, ni altres mitjans de fortuna.

 
Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud i adjuntar la següent documentació:

  • Justificant dels ingressos de totes les persones majors de 16 anys de la unitat familiar.
  • Fotocòpia de l'última factura de Sorea.
  • Fotocòpia del DNI o NIE.

 
On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05
 

 

 Model de sol·licitud

 Bonificació de les taxes d'aigua i recollida de residus