Bonificació de les taxes d'aigua i recollida de residus

Descripció

Sol·licitar la bonificació del 95% de les taxes de subministrament d'aigua i de recollida de residus per a persones que no superin els barems fixats a les ordenances fiscals.


Qui ho pot demanar?

La persona titular del contracte de subministrament d'aigua que reuneixi les condicions econòmiques establertes a les ordenances fiscals:

 1. La unitat familiar no pot superar uns ingressos d'1,5 vegades l'IPREM (Indicador públic de renda d'efectes múltiples). Si la unitat familiar és de més de quatre membres, cal aplicar un coeficient a la xifra dels ingressos.
   
 2. No tenir més d'una finca i d'un vehicle, ni altres mitjans de fortuna.

 
Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud i adjuntar la següent documentació:

 • En cas de separació o divorci, acreditació dels ingressos fixats en el conveni regulador en la sentència amb els valors actualitzats.
   
 • En cas de pensionistes en actiui/o estrangers, fotocòpia de les tres últimesnòmines o acreditació detots els ingressos anuals.
   
 • Encas de tenir concedida la renda garantida de ciutadania (RGC) de la Generalitat de Catalunya, acreditació de l'import concedit.
   
 • En cas de treballadors per compte aliè, fotocòpia de les tres últimes nòmines.
   
 • En cas de ser estudiant major de 16 anys, fotocòpia de la matrícula escolar.
   
 • En cas de treballadors contractats per una empresa de treball temporal (ETT), acreditació dels ingressos d'almenys els darrers 6 mesos.

 

On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana:

  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès
  Tel. 93 571 95 05
 1. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal adjuntar el model específic de sol·licitud de bonificació degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 

 Model de sol·licitud

 Bonificació de les taxes d'aigua i recollida de residus