Canvi de titularitat de nínxol del Cementiri Municipal

Descripció

Canviar de titularitat un dret funerari d'un nínxol del Cementiri Municipal per defunció de la persona que hi figurava.


Qui ho pot demanar?

La persona que hereta el dret o qualsevol altra designada per aquesta. En cas de diverses persones hereves, han de renunciar a favor d'una d'elles o d'una altra persona.


Documents que cal aportar

En cas d'haver-hi testament, s'ha de presentar una sol·licitud amb la documentació següent:

 • Títol del nínxol
 • Certificat d'últimes voluntats
 • Fotocòpia del darrer testament
 • Renúncia, si escau, d'aquelles persones que puguin tenir algun dret hereditari en relació amb el nínxol.
 • Fotocòpia del DNI de les persones que intervinguin en la sol·licitud de canvi de titularitat.

En cas de no haver-hi testament, s'ha de presentar una sol·licitud amb la documentació següent:

 • Títol del nínxol.
 • Certificat d'últimes voluntats.
 • Llibre de família, si escau (fotocòpia dels fulls dels fills/filles i del darrer en blanc).
 • Renúncia, si escau, d'aquelles persones que puguin tenir algun dret hereditari en relació amb el nínxol.
 • Certificat de defunció de les persones que poguessin tenir algun dret a la seva titularitat, en cas de no constar inhumades a Mollet del Vallès.
 • Fotocòpia del DNI de les persones que intervinguin en la sol·licitud de canvi de titularitat.
   

On es demana

1. Presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat de sol·licitud i adjuntar la documentació corresponent.


Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per serveis funeraris i cementiri.

El nou títol de dret funerari s'envia al domicili de la persona interessada en el termini d'un mes. En el mateix moment de presentar la sol·licitud s'emetrà la liquidació corresponent.


Observacions

El certificat d'últimes voluntats es demana per correu amb l'imprès oficial 790 que es pot obtenir a:

 • Web del Ministeri de Justícia (http://www.mjusticia.gob.es/)
 • Gerències territorials del Ministeri de Justícia (A Barcelona: c. Garcilaso, 123-127, Telèfon 93 351 53 81)
 • Registres civils de tot l'estat
 • Registre d'Actes d'Última Voluntat (pl. Jacinto Benavente, 3. 28012 Madrid)
 • Registre General del Ministeri de Justícia a Madrid (c. San Bernardo, 45. 28015 Madrid)

 
 Model de sol·licitud

 Canvi de titularitat d'un nínxol del Cementiri Municipal
 Model de renúncia