Canvi de vehicle d’una llicència de taxi

Descripció

Sol·licitar autorització municipal per a realitzar el canvi de vehicle d'una llicència de taxi.

 
Qui ho pot demanar?

La persona titular d'una llicència de taxi que vulgui realitzar un canvi de vehicle.
 

Documents que cal aportar

  • Sol·licitud complimentada
  • Fotocòpia del Permís de circulació del nou vehicle
  • Fotocòpia de la Pòlissa d'assegurança
  • Llicència vella

 

Documentació a presentar un cop disposen de la nova llicència

  • Fotocòpia de la Targeta de l'ITV amb les revisions actualitzades amb resultat favorable i amb la  classificació de 1040, vehicle taxi amb taxímetre.
     
  • Documentació acreditativa que el taxímetre hagin passat correctament les revisions preceptives.

 

On es demana

1.   Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

    Ajuntament de Mollet del Vallès
    Pl. Major, 1
    08100 Mollet del Vallès
   Tel.93 571 95 05

 

2.   A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digital .

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 

Cost

D'acord amb allò que estableix l'Ordenança Fiscal núm. 2.3. Taxa per la llicència d'autotaxis.


Model de sol·licitud

Model de sol·licitud