Certificat de legalitat urbanística

Actualment aquest tràmit es troba en revisió per tal d’adaptar-lo a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l’Administració de la Generalitat i els governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Us recomanem que consulteu els serveis tècnics municipals (Pl. Major 1, telèfon 93 571 95 00 – 2 Obres) abans de tramitar la vostra sol·licitud

 

Descripció

Sol·licitar un certificat que acrediti la legalitat urbanística d'una edificació per tal de poder inscriure l'obra nova al Registre de la Propietat.


Qui ho pot demanar?

La persona o persones que són propietàries de la finca.


Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud indicant la referència cadastral i aportar  un plànol d'emplaçament de la finca signat per la persona sol·licitant.


On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per l'expedició de documents administratius.


Model de sol·licitud

 Certificat de legalitat urbanística