Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Descripció

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat.

Aquesta comunicació a l'Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia. 

 

Qui ho pot demanar?
 
La persona física o jurídica transmitent o bé la persona física o jurídica en qui recau la nova titularitat.
 
 
On es demana? 
 

A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat

D'acord amb l'article 34.1 de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, en cas de transmissió de l'activitat econòmica, la persona que esdevingui titular ha de comunicar digitalment a l'Administració les dades necessàries a través dels mitjans habilitats per la Finestreta Única Empresarial i ha de manifestar explícitament que manté els requisits i les condicions de funcionament corresponents a l'habilitació que té l'activitat i que se subroga en els drets i obligacions administratius que en deriven.

 

Requisits previs

1. El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.

2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

 

Documentació a presentar

Comunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvia) que habilita per a l'exercici de l'activitat, d'acord amb el model normalitzat que inclou la Declaració responsable següent:

• Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

• Que les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. A tal efecte es pot aportar una Declaració conjunta de la titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic titular com pel nou, seguint el model proposat

• Que les dades consignades en la Comunicació són certes, així com la documentació que s'adjunta, si és el cas.

• Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que responen de l'activitat, a nom del nou titular.

 

Termini de sol·licitud

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió.

 

Termini de resolució

Un cop efectuada aquesta comunicació, l'Ajuntament actualitzarà les dades en el registre municipal corresponent.

 

Cost

La taxa que estableix l'Ordenança fiscal 2.5.

 

Normativa

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

- Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

 

Observacions

No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

Tampoc es pot transmetre l'activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma.  

En el cas que el transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l'Ajuntament, serà suficient que l'adquirent acompanyi la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular derivades de la Llicència o de la Comunicació prèvia són assumides pel nou titular.

En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l'activitat subjecta a llicència o comunicació prèvia.

 

Model de sol·licitud

  Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

  Declaració conjunta de canvi de titularitat d'activitats