Comunicació prèvia d'obertura

Descripció

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l'interessat posa en coneixement de l'administració l'inici d'una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l'Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació, i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

 

Qui ho pot demanar?
 
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
 

On es demana?   

1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

    Ajuntament de Mollet del Vallès
    Pl. Major, 1
    08100 Mollet del Vallès
   Tel. 93 571 95 05

2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Requisits previs

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.
   
 • L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb  el planejament urbanístic.
 • Disposar del projecte tècnic de l'activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.
 • Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
 • Disposar d'assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s'indiquen al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, en cas d'establiments on es duen a terme activitats incloses al Decret 112/2010, de 31 d'agost, que aprova
 • Si es tracta d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s'apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.
 • En cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (vegeu quadre d'activitats, columna "Informe previ en matèria d'incendis"), de forma prèvia a fer la comunicació cal:
  • Obtenir l'informe previ en matèria d'incendis mitjançant el tràmit de sol·licitud d'informe previ d'incendis.
  • Un cop es rebi aquest informe, caldrà contactar amb una entitat col·laboradora de l'Administració per tal d'obtenir el certificat de comprovació favorable en matèria d'incendis.
    
 • Haver fet el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
   

Documentació a presentar

1.  Comunicació prèvia d'obertura d'acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

 • Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
   
 • Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic
   
 • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s'adjunta.

2.   Projecte tècnic signat per un tècnic competent.

3.Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el projecte presentat.

4.  Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l'Ajuntament).

5.  Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.

6.  Acreditació d'haver obtingut la llicència d'obres o d'haver presentat la comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.

7.  Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d'activitats, columna "Informe previ en matèria d'incendis").

8. Declaració responsable manifestant que es disposa d'una assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s'indiquen al Decret 112/220, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, acompanyada de còpia del rebut vigent.

9. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011.

 

Termini de resolució 

No hi ha resolució.

Les comunicacions prèvies presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

 

Cost

La taxa que estableix l'Ordenança fiscal 2.5.

 

Normativa

- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

 

Observacions

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d'obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d'un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s'hagués de fer front.

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d'esmena té una durada màxima de dos mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic.

Segons la normativa vigent a Catalunya, la senyalització i els cartells d'informació  general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis han de ser redactats, com a mínim, en català. Aquesta normativa inclou tant la retolació interna com l'externa. L'Ajuntament, mitjançant el Consorci per a la Normalització Lingüística, us ofereix un servei permanent d'assessorament lingüístic per tal de facilitar-vos la confecció de la retolació del vostre establiment. Podeu sol·licitar aquest assessorament mitjançant el tràmit específic corresponent i adjuntant el full-informe sobre retolació.

 

Model de sol·licitud

  Comunicació prèvia d'obertura