Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Descripció

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat, la persona interessada posa en coneixement de l'administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica, de les incloses en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (veure informació corresponent a "Projecte tècnic + certificat tècnic"), i hi adjunta el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics, els quals es comuniquen amb un formulari específic que trobareu en aquest enllaç.

 

Qui ho pot demanar?
 
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
 
 

On es demana?   

A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital

D'acord amb els articles 6 i 32 de la Llei 18/2020, del 28 de desembre,  de facilitació de l'activitat econòmica, el titular de l'activitat s'ha de relacionar digitalment amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica, adjuntant el formulari específic  que correspongui.

 

Requisits previs

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.
   
 • L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb  el planejament urbanístic.
 • Disposar del projecte tècnic de l'activitat, redactat i signat per un tècnic competent, com també del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.
 • Disposar d'assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s'indiquen al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, en cas d'establiments on es duen a terme activitats incloses al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Si es tracta d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s'apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.
 • En cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010, de forma prèvia a fer la comunicació cal:
  • Obtenir l'informe previ en matèria d'incendis mitjançant el tràmit de sol·licitud d'informe previ d'incendis.
  • Un cop es rebi aquest informe, caldrà contactar amb una entitat col·laboradora de l'Administració per tal d'obtenir el certificat de comprovació favorable en matèria d'incendis.
    
 • Haver fet el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit. Per beneficiar-vos de bonificació consulteu el tràmit de Certificat de Viabilitat del Projecte del Pla d'Empresa.
   

Documentació a presentar

1. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat, d'acord amb model normalitzat.

2. Projecte tècnic signat per un tècnic competent.

3. Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el projecte presentat.

4. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l'Ajuntament).

5. Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.

6. Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010,

7. En cas d'establiments on es duen a terme activitats incloses al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, Declaració responsable manifestant que es disposa d'una assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s'indiquen al Decret.

8. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011.

 

Termini de resolució 

No hi ha resolució.

Les comunicacions presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

 

Cost

La taxa que estableix l'Ordenança fiscal 2.5.

 

Normativa

- Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica

 

- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

 

Observacions

Si en la revisió del compliment dels requisits formals de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l'inici de l'activitat, s'ha d'iniciar d'ofici un procediment d'esmena de requisits formals, per mitjà de la notificació del requeriment a la persona interessada, per tal que esmeni les deficiències en el termini de deu dies a comptar de la notificació, sens perjudici de la incoació del procediment sancionador corresponent

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de 6 mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient. El procediment administratiu d'esmena de defectes és independent i compatible amb el procediment sancionador, establert per la normativa sectorial o per aquesta llei, a què pugui donar lloc l'incompliment.

Segons la normativa vigent a Catalunya, la senyalització i els cartells d'informació  general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis han de ser redactats, com a mínim, en català. Aquesta normativa inclou tant la retolació interna com l'externa. L'Ajuntament, mitjançant el Consorci per a la Normalització Lingüística, us ofereix un servei permanent d'assessorament lingüístic per tal de facilitar-vos la confecció de la retolació del vostre establiment. Podeu sol·licitar aquest assessorament mitjançant el tràmit específic corresponent i adjuntant el full-informe sobre retolació.