Comunicació prèvia d'obres simplificada

Descripció

Comunicació que es fa a l'Ajuntament amb anterioritat a l'execució de les actuacions, obres i instal·lacions següents:

 • Les actuacions en edificacions existents, que no afectin:
  • els fonaments o elements estructurals
  • el volum o les superfícies construïdes
  • el nombre d'habitatges o elements susceptibles d'ús independent
  • l'ús urbanístic
  • la distribució interior
  • les instal·lacions o elements comunitaris
 • La instal·lació de reclams publicitaris: rètols, tendals, banderoles i similars, i altres obres o instal·lacions que afecten la imatge exterior de l'edificació.
   
 • La neteja, desbrossament i jardineria a l'interior d'una parcel·la, que no impliquin:
  • la tala d'arbres o arbusts
  • el moviment de terres

Per a més informació,sobre el tipus d'obres i instal·lacions, consulteu la taula resum.

 
Qui ho pot demanar?
 
Qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal.
 
 

On es demana?   

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1
      08100 Mollet del Vallès
     Tel.93 571 95 05

   
 2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat COS degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.
 

L'Ajuntament posa a la vostra disposició un servei d'assistència gratuït en suport dels ciutadans, entitats i empreses en la relació telemàtica amb l'Ajuntament. Es tracta d'un servei orientat a facilitar la resolució de dubtes i guiar als usuaris a l'hora de fer tràmits en línia. Aquest servei no facilita informació sobre el tipus de tràmit o la documentació a presentar en cada cas (per aquesta informació cal adreçar-se al catàleg de tràmits de la seu electrònica).

El servei és accessible des del telèfon 93 026 72 25 de dilluns a divendres en horari de 8 a 20h i des de l'adreça electrònica esuport@molletvalles.cat. Les consultes que atendrà el servei són les relacionades amb la presentació de sol·licituds electròniques, la recepció de notificacions electròniques, l'accés a la carpeta ciutadana o l'ús de la plataforma de contractació (no atendrà problemes tècnics dels equips, connexió a internet o mal funcionament de perifèrics o eines ofimàtiques).

 

Documentació que cal aportar

Tota la documentació es presentarà preferentment de forma telemàtica (en format pdf) a través de la Sol·licitud general - Instància genèrica.

Si la documentació es presenta en format paper (1 exemplar) caldrà aportar-la també en suport digital (1 exemplar, en format pdf).

En tot cas caldrà aportar:

 

Cost

Per la prestació de serveis urbanístics, d'acord amb l'ordenança fiscal 2.6 per les comunicacions d'obres i instal·lacions sense intervenció tècnica ni documentació tècnica caldrà abonar un import de 30,60€.

 
 
Terminis
  

Termini de tramitació: La persona interessada resta habilitada per executar les actuacions de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits, un cop efectuat el pagament de les taxes aplicables, sens perjudici de l'obligació de l'Administració de comprovar que les dades siguin correctes i que es compleixi la normativa aplicable mitjançant la corresponent inspecció.

Termini d'execució: El termini per a l'inici i l'execució de les obres i instal·lacions és l'indicat per la persona interessada a la instància normalitzada.

 

Forma de pagament

Presencial a través d'entitat bancària

 

Model de comunicació

  Comunicació prèvia d'obres simplificada COS