Comunicació prèvia d'obres simplificada

Descripció

Comunicació que es fa a l'Ajuntament amb anterioritat a l'execució de les actuacions, obres i instal·lacions següents:

 • Les actuacions en edificacions existents, que no afectin:
  • els fonaments o elements estructurals
  • el volum o les superfícies construïdes
  • el nombre d'habitatges o elements susceptibles d'ús independent
  • l'ús urbanístic
  • la distribució interior
  • les instal·lacions o elements comunitaris
 • La instal·lació de reclams publicitaris: rètols, tendals, banderoles i similars, i altres obres o instal·lacions que afecten la imatge exterior de l'edificació.
   
 • La neteja, desbrossament i jardineria a l'interior d'una parcel·la, que no impliquin:
  • la tala d'arbres o arbusts
  • el moviment de terres

Per a més informació,sobre el tipus d'obres i instal·lacions, consulteu la taula resum.

 
Qui ho pot demanar?
 
Qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal.
 
 

On es demana?   

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1
      08100 Mollet del Vallès
     Tel.93 571 95 05

   
 2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat COS degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Documentació que cal aportar

Tota la documentació es presentarà preferentment de forma telemàtica (en format pdf) a través de la Sol·licitud general - Instància genèrica.

Si la documentació es presenta en format paper (1 exemplar) caldrà aportar-la també en suport digital (1 exemplar, en format pdf).

En tot cas caldrà aportar:

 

Cost

Per la prestació de serveis urbanístics, caldrà abonar la taxa d'acord amb l'ordenança fiscal 2.6 per les comunicacions d'obres i instal·lacions sense intervenció tècnica ni documentació tècnica.

 
 
Terminis

Termini de tramitació: La persona interessada resta habilitada per executar les actuacions de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits, un cop efectuat el pagament de les taxes aplicables, sens perjudici de l'obligació de l'Administració de comprovar que les dades siguin correctes i que es compleixi la normativa aplicable mitjançant la corresponent inspecció.

Termini d'execució: El termini per a l'inici i l'execució de les obres i instal·lacions és l'indicat per la persona interessada a la instància normalitzada.

 

Forma de pagament

Presencial a través d'entitat bancària

 

Retolació en català en les instal·lacions de rètols d'establiments 

Les senyalitzacions i els cartells i rètols de caràcters fix han de figurar com a mínim en català, així com els rètols de preus dels productes (article 32.3 de la Llei 1/1998 de política lingüística punt 2.b de l'article 128.1 i punt 1 de l'article 211.5 de la Llei 22/2010 del Codi de consum).

Així s'entén que els rètols d'activitat (com per exemple el rètol extern que ens indica el tipus d'establiment: joieria, restaurant, mobles, viatges…), com les llistes de preus i de serveis, les senyalitzacions, les indicacions (entrada i sortida, horaris, indicacions de seccions…) i tota la resta de senyalització fixa (no s'inclouen, doncs, cartells temporals, com la publicitat de temporada) han d'ésser com a mínim en català. Dins d'aquesta obligatorietat també s'inclouen els rètols d'informació del producte.

Evidentment l'obligatorietat no afecta el nom de l'establiment, ja que aquest és una marca. Així, hi pot haver un rètol d'identificació amb una part genèrica (Restaurant italià) i una altra d'específica (Trastevere). La llei només afecta la part genèrica del nom de l'establiment quan s'utilitza sola i no està emparada per la legislació de la propietat industrial.

L'Ajuntament, mitjançant el Consorci per a la Normalització Lingüística, us ofereix un servei permanent d'assessorament lingüístic per tal de facilitar-vos la confecció de la retolació del vostre establiment. Podeu sol·licitar aquest assessorament mitjançant el tràmit específic corresponent i emplenant el full-informe sobre retolació.

 

Model de comunicació

  Comunicació prèvia d'obres simplificada COS (obres)

  Comunicació prèvia d'obres simplificada COS (rètols, tendals i similars)