Comunicació prèvia d'usos de parcs i jardins

Descripció

Sol·licitar la cessió d’ús puntual dels espais de parcs i jardins municipals

 

Qui ho pot demanar?

La persona o entitat interessada o el representant degudament autoritzat.

 

Antelació amb què cal demanar

La sol·licitud s'ha de fer amb un mínim de 7 dies d'antelació.

 

On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

Cost

El tràmit és gratuït per a les activitats sens ànim de lucre.  

 

Observacions

L’ús i cessió dels espais de parcs i jardins municipals estan subjectes al compliment de les condicions següents:

1. Els visitants dels jardins i parcs de la ciutat hauran de respectar les plantes i llurs instal·lacions complementàries, evitar tota mena de desperfectes i brutícies, guardar la deguda conducta i atendre les indicacions contingudes en els oportuns rètols i avisos i les que puguin formular els vigilants, guardes o cuidadors dels parcs.

2. No es permet especialment:

- Passar per sobre de talussos, parterres i plantacions i malmetre plantes i flors.

- Pujar als arbres.

- Perjudicar l’arbrat i plantacions de qualsevol altra manera.

- Collir flors, plantes o fruits.

- Caçar o matar ocells o qualsevol altre tipus d’animals.

- Llançar papers o deixalles fora de les papereres, oportunament establertes i embrutar el recinte de qualsevol altra manera.

- Jugar a pilota fora dels espais o recintes destinats a aquest fi.

- Encendre o mantenir foc.

- Romandre en el parc o jardí un cop donat el senyal de tancament.

- Banyar-se o pescar dins els estanys.

- Abeurar o/i rentar animals a les fonts o estanys o tirar-los a nedar.

- Donar menjar als animals.

- Malmetre mobiliari urbà.

- L'ús de jocs infantils que puguin ocasionar danys o molèsties a altres nens.

- L'ús diferent de l'establert que pugui comportar mal ús del joc infantil o danyar-lo.

- Trencar alguna part dels jocs infantils, descalçar-los i altres actes anàlegs.

- Deixar entrar animals a les àrees de jocs infantils.

3. No es permet esporgar els arbres encara que sigui parcialment, sense autorització expressa dels Serveis Tècnics Municipals.

4. No es permet penjar pancartes, enganxar cartells, o ancorar qualsevol suport, com brides o claus als arbres; se’n considerarà responsable l’empresa executora, o en el seu defecte l’empresa anunciant si es tracta d’un cartell.

5. No es permet la utilització d’equips de so ni lluminosos ni el consum de begudes alcohòliques.

 

Model de sol·licitud

  Comunicació prèvia d'usos de parcs i jardins