Concessió de parada al mercat municipal o setmanal

Descripció

Sol·licitar la concessió d'una parada de venda al mercat municipal o al mercat setmanal, segons les condicions i els termes establerts en el Reglament del mercat municipal de Mollet del Vallès i el Reglament del mercat no sedentari de Mollet del Vallès.
 

Qui ho pot demanar?

La persona interessada o una persona representant autoritzada.
 

On es demana?

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1
      08100 Mollet del Vallès
     Tel.93 571 95 05

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui

 

 

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal corresponent: taxa per la prestació dels serveis del mercat municipal i, en el cas del mercat setmanal, la taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic. 

 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud general