Consulta de documents de l’Arxiu Municipal

Descripció

Consultar la documentació dipositada a l'Arxiu Municipal.

L'Arxiu és el servei responsable de gestionar, tractar, organitzar, conservar i difondre el patrimoni documental de la ciutat de Mollet del Vallès. La seva missió és preservar la memòria de la ciutat i fer-la accessible a la ciutadania.

 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major de 16 anys pot demanar la consulta de documents de l'Arxiu presentant una sol·licitud al registre d'entrada.
 

On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):
      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1.
      08100 Mollet del Vallès
    
  Tel. 93 571 95 05
   
 2. A través d'Internet, a la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 

Cost

Consulta gratuïta.

L'expedició de fotocòpies i reproduccions està subjecta a taxes públiques, d'acord amb el que estableix l'Ordenança fiscal: taxa per expedició de documents administratius.

 

Termini de resposta

Un cop rebuda la sol·licitud, l'Arxiu es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per concertar la consulta de forma telemàtica o presencial en un termini màxim de 15 dies.

 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud general