Consulta prèvia de classificació d'activitat

Descripció

És el procediment a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l'ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d'aquesta i per tant de la tramitació administrativa municipal que li és d'aplicació.

La descripció aportada de l'activitat a desenvolupar ha de ser el més àmplia possible per tal de poder classificar-la correctament.

 

Qui ho pot demanar?
 
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
 
 
On es demana?   

1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

     Ajuntament de Mollet del Vallès
     Pl. Major, 1
     08100 Mollet del Vallès
     Tel. 93 571 95 05

 

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.
 

L'Ajuntament posa a la vostra disposició un servei d'assistència gratuït en suport dels ciutadans, entitats i empreses en la relació telemàtica amb l'Ajuntament. Es tracta d'un servei orientat a facilitar la resolució de dubtes i guiar als usuaris a l'hora de fer tràmits en línia. Aquest servei no facilita informació sobre el tipus de tràmit o la documentació a presentar en cada cas (per aquesta informació cal adreçar-se al catàleg de tràmits de la seu electrònica).

El servei és accessible des del telèfon 93 026 72 25 de dilluns a divendres en horari de 8 a 20h i des de l'adreça electrònica esuport@molletvalles.cat. Les consultes que atendrà el servei són les relacionades amb la presentació de sol·licituds electròniques, la recepció de notificacions electròniques, l'accés a la carpeta ciutadana o l'ús de la plataforma de contractació (no atendrà problemes tècnics dels equips, connexió a internet o mal funcionament de perifèrics o eines ofimàtiques).


Documentació que cal aportar

1. Sol·licitud de consulta prèvia de classificació de l'activitat d'acord amb el model normalitzat.

2. Avantprojecte, estudi previ o qualsevol documentació que defineixi suficientment l'activitat i aporti les dades més significatives de l'activitat o activitats que es pretenen realitzar en un mateix centre o establiment.

 

Termini de resolució

No hi ha resolució. Es procedirà a la resposta en el termini màxim d'un mes.

 

Cost

Caldrà abonar la quantia de 25€ d'acord amb el que estableix l'Ordenança fiscal 2.5.

 

Model de sol·licitud

Consulta prèvia de classificació de l'activitat