Consulta prèvia de classificació d'activitat

Descripció

És el procediment a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l'ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d'aquesta i per tant de la tramitació administrativa municipal que li és d'aplicació.

La descripció aportada de l'activitat a desenvolupar ha de ser el més àmplia possible per tal de poder classificar-la correctament.

 

Qui ho pot demanar?
 
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
 
 
On es demana?   

1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

     Ajuntament de Mollet del Vallès
     Pl. Major, 1
     08100 Mollet del Vallès
     Tel. 93 571 95 05

 

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat


Documentació que cal aportar

1. Sol·licitud de consulta prèvia de classificació de l'activitat d'acord amb el model normalitzat.

2. Avantprojecte, estudi previ o qualsevol documentació que defineixi suficientment l'activitat i aporti les dades més significatives de l'activitat o activitats que es pretenen realitzar en un mateix centre o establiment.

 

Termini de resolució

No hi ha resolució. Es procedirà a la resposta en el termini màxim d'un mes.

 

Cost

Caldrà abonar la quantia de 25€ d'acord amb el que estableix l'Ordenança fiscal 2.5.

 

Model de sol·licitud

Consulta prèvia de classificació de l'activitat