Correcció de dades personals en padrons tributaris

Descripció

El tràmit permet corregir les dades personals de què disposa l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) i l’Ajuntament en relació amb els tributs municipals.

 

Qui ho pot sol·licitar?

La persona titular de les dades.

 

On es demana?  

En cas de sol·licitar el canvi de dades personals relacionades amb els tributs següents:

  • impost de béns immobles (IBI)
  • impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)
  • impost sobre activitats econòmiques (IAE)
  • deutes tributaris en executiva

cal que us adreceu a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) a través dels mitjans següents:

1. A través d'Internet amb certificat digital .

Si disposeu de firma electrònica, podeu corregir les dades directament mitjançant el formulari web corresponent.
 

2.  Presencialment, a l’Oficina de l’ORGT a Mollet del Vallès   

Plaça Major 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 492 05 74
Horari: 8.30 a 14.00 h
orgt.molletvalles@diba.cat

Cal presentar la sol·licitud d’esmena mitjançant l’imprès de correcció de dades (ORGT), adjuntar fotocòpia del NIF o DNI del sol·licitant. En cas de persones jurídiques el representant legal de l’entitat haurà d’acreditar la seva representació amb el seu DNI i haurà de presentar el CIF de l’empresa on figuri la nova adreça fiscal (comunicada a l’AEAT).
 

Per a la resta de tributs no delegats a l’ORGT cal adreçar-se presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Plaça Major 1, 08100  Mollet del Vallès) i emplenar l’imprès de correcció de dades (Ajuntament).
 

Cost

El tràmit és gratuït.

 

Model de sol·licitud

Correcció de dades (ORGT)

Correcció de dades (Ajuntament)