Declaració responsable d'obertura

Descripció

Mitjançant la declaració responsable d'obertura l'interessat posa en coneixement de l'Administració l'inici d'una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l'Annex I de la Llei 16/2015, i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.


Qui ho pot demanar?

 
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.


On es demana?   
 

1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

    Ajuntament de Mollet del Vallès
    Pl. Major, 1
    08100 Mollet del Vallès
   Tel. 93 571 95 05

2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.Requisits previs

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi
   
 • L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb  el planejament urbanístic
 • Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
 • Si es tracta d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s'apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.
   
 • Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit. Per beneficiar-vos de la bonificació en la taxa de llicència d'inici d'activitat, consulteu el tràmit Certificat de Viabilitat del Projecte del Pla d'Empresa.
   
 • En el cas de canvis de titularitat en règim de declaració responsable d'obertura, s'ha de presentar el mateix formulari amb l'opció marcada de canvi de tituralitat.

 

Documentació a presentar

Declaració responsable d'acord amb el model normalitzat. S'haurà de declarar responsablement:

 • Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat.
   
 • Que es disposa d'un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment. 
   
 • Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
   
 • Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
   
 • Que les dades consignades a la declaració són certes.

Caldrà disposar de Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011.

 

Termini de sol·licitud

Es pot presentar en qualsevol moment. La declaració responsable es presenta quan es vol iniciar una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

 

Termini de resolució

No hi ha resolució.

Les declaracions responsables presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la declaració responsable faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen. 

 

Cost

La taxa que estableix l'Ordenança fiscal 2.5.

 

Normativa

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

 

Observacions

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d'un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s'hagués de fer front.

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient. Aquest procediment d'esmena té una durada màxima de 2 mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic.

Segons la normativa vigent a Catalunya, la senyalització i els cartells d'informació  general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis han de ser redactats, com a mínim, en català. Aquesta normativa inclou tant la retolació interna com l'externa. L'Ajuntament, mitjançant el Consorci per a la Normalització Lingüística, us ofereix un servei permanent d'assessorament lingüístic per tal de facilitar-vos la confecció de la retolació del vostre establiment. Podeu sol·licitar aquest assessorament mitjançant el tràmit específic corresponent i adjuntant el full-informe sobre retolació.

En el cas de canvis de titularitat en règim de declaració responsable d'obertura, s'ha de presentar el mateix formulari (Declaració responsable d'obertura) amb l'opció marcada de canvi de tituralitat.


 

Model de sol·licitud

  Declaració responsable d'obertura