Devolució de pagament de tributs

Descripció

El tràmit permet sol·licitar la devolució del pagament d'un tribut.

 

Qui ho pot sol·licitar

La persona titular del tribut.

 

On es demana

Per als tributs delegats a l'Organisme de Gestió Tributària (impost de béns immobles, impost sobre activitats econòmiques, impost sobre vehicles de tracció mecànica i tributs en recaptació executiva) cal adreçar-se a l'ORGT presencialment a l'Oficina de l'ORGT a Mollet del Vallès   

Plaça Major 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 492 05 74
Horari: 8.30 a 14.00 h
orgt.molletvalles@diba.cat

Per a la resta de tributs, cal adreçar-se presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Plaça Major 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

Cal presentar l'imprès corresponent i indicar-hi els motius que fonamenten la sol·licitud de devolució.

  • En cas que la persona que sol·licita la devolució no sigui el titular del rebut, caldrà que també aporti l'autorització expressa del titular del rebut.
     
  • En cas d'actuar com a representant d'una entitat jurídica caldrà còpia de l'escriptura de poders o document públic assimilable. En cas de comunitat de propietaris caldrà còpia de l'acta de la Junta de propietaris o certificació del Secretari-administrador. En cas d'altres entitats caldrà còpia del document de constitució o Estatuts de l'entitat.
     
  • Caldrà adjuntar autorització del titular del rebut quan no coincideixi amb el titular del compte corrent on s'efectuarà la transferència.


Cost

El tràmit és gratuït.
 

Model de sol·licitud

  Devolució d'ingressos (ORGT)

  Autorització expressa del titular del rebut (ORGT)

  Devolució d'ingressos (Ajuntament)