Domiciliació bancària de tributs

Descripció

Donar l'autorització perquè sigui carregat l'import d'un o diversos tributs de pagament anual en un compte corrent o llibreta d'estalvi obert en alguna entitat financera. També podeu donar de baixa o modificar la domiciliació bancària que hagueu realitzat anteriorment.


Qui ho pot demanar?

La persona obligada al pagament i titular del tribut o qui aquesta autoritzi.
 

Antelació amb què cal demanar

La domiciliació serà vàlida per a l'exercici actual sempre que s'hagi presentat dos mesos abans del període de cobrament voluntari del tribut.
 

On es demana

Tributs delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

En el cas dels tributs la recaptació dels quals ha estat delegada a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) caldrà adreçar-se a aquest organisme a través dels canals especificats. Podeu ordenar la domiciliació de l'Impost de béns immobles (IBI), l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) mitjançant els canals següents:

1.  A través d'Internet, sense certificat digital 

Cal adreçar-se a l'enllaç web i emplenar el formulari corresponent.

Per poder ordenar les domiciliacions a les entitats bancàries són necessàries una sèrie de dades que depenen de si disposeu o no de l'avís de pagament de l'impost que desitgeu domiciliar. Es pot domiciliar un tribut amb l'avís de pagament, sense l'avís de pagament o bé modificar o donar de baixa una domiciliació.

 

2. A través d'Internet, amb certificat digital 

Cal adreçar-se a aquest enllaç web de l'ORGT i emplenar el formulari amb les vostres dades personals, les dades bancàries i el tribut o els tributs que domicilieu.

També podeu donar de baixa o modificar la vostra domiciliació bancària clicant aquest altre enllaç. Un cop l'ORGT hagi tramitat la vostra sol·licitud, rebreu un correu electrònic confirmant la baixa o la modificació realitzada.

 

3.  Presencialment, amb cita prèvia, a l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona a Mollet del Vallès  
     Plaça Major 1
     08100 Mollet del Vallès
     
Tel. 93 472 91 18
     Horari: 8.30 a 14.00 h
     orgt.molletvalles@diba.cat

 

Tributs no delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

En el cas dels tributs la recaptació dels quals no ha estat delegada a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) caldrà adreçar-se a l'Ajuntament mitjançant els canals següents:

1. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital . Caldrà que les dades relatives als tribus que voleu domiciliar i adjunteu el document d'ordre de domiciliació degudament emplenat.
 

2. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

    Ajuntament de Mollet del Vallès
    Pl. Major, 1
    08100 Mollet del Vallès
    Tel.93 571 95 05

 

Observacions

El pagament d'alguns tributs es pot fraccionar en dos o més terminis si domicilieu els rebuts. Per conèixer quins es fraccionen consulteu el calendari fiscal.

 

Model de sol·licitud

  Domiciliació bancària de tributs (només per als tributs no delegats a l'ORGT).