Dret d'accés a la informació pública

Descripció

Sol·licitar l'accés a informació pública d'acord amb el que estableix l'article 18 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major de 16 anys.


Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud en la que s'indiqui de forma detallada la informació a la qual es vol tenir accés.


Antelació amb què cal demanar

Es pot sol·licitar en qualsevol moment 


Termini de resposta

El termini de resposta és d'un mes. Si ho justifica el volum o complexitat de la informació es pot prorrogar quinze dies, prèvia comunicació a la persona sol·licitant.

En el supòsit que la petició no hagi estat resolta en el termini indicat, aquesta s'entendrà com a estimada, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, o si concorre algun dels límits establerts per llei a l'accés a la informació pública.


On es demana

1. Presencialment

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat

 

Normativa aplicable

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Cost

El tràmit és gratuït quan les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades o bé si existeixen en format electrònic. L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original estan subjectes al que estableix l'Ordenança fiscal 2.1 Taxa per expedició de documents administratius


Model de sol·licitud

  Sol·licitud d'accés a informació pública