Exercici del dret d'accés

Descripció

Sol·licitar l'exercici del dret d'accés a les dades de caràcter personal objecte de tractament per part de l'Ajuntament.

L'interessat té dret a saber, sense necessitat de justificació, si l'Ajuntament de Mollet del Vallès tracta dades personals seves i, si és així, té dret a obtenir, de forma gratuïta, la següent informació:

  • Finalitat de tractament
  • Categories de dades personals tractades
  • Destinataris als quals s'han comunicat o es comunicaran les dades
  • Termini de conservació.
  • Dret de sol·licitar la rectificació o la supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s'hi.
  • El dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.
  • L'origen de les dades
  • L'existència de decisions automatitzades

Aquest dret a còpia no pot afectar negativament als drets o llibertats d'altres persones, i en aquest cas, es valorarà si es fa un lliurament parcial de la informació o si es denega.


Qui ho pot demanar?

El titular de les dades o el seu representant legal degudament acreditat.

 

Documents que cal aportar

No es requereix documentació a excepció de la pròpia sol·licitud.


Antelació amb què cal demanar

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Termini de resposta

La sol·licitud d'accés es resoldrà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos segons la complexitat o el nombre de sol·licituds, tal com preveu l'article 12.3 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, segons preveu l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En el cas que no es disposi de dades de l'interessat, se li comunicarà igualment en el termini establert.


On es demana

1. Presencialment

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat . Cal que adjunteu el model específic de sol·licitud degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.
 

L'Ajuntament posa a la vostra disposició un servei d'assistència gratuït en suport dels ciutadans, entitats i empreses en la relació telemàtica amb l'Ajuntament. Es tracta d'un servei orientat a facilitar la resolució de dubtes i guiar als usuaris a l'hora de fer tràmits en línia. Aquest servei no facilita informació sobre el tipus de tràmit o la documentació a presentar en cada cas (per aquesta informació cal adreçar-se al catàleg de tràmits de la seu electrònica).

El servei és accessible des del telèfon 93 026 72 25 de dilluns a divendres en horari de 8 a 20h i des de l'adreça electrònica esuport@molletvalles.cat. Les consultes que atendrà el servei són les relacionades amb la presentació de sol·licituds electròniques, la recepció de notificacions electròniques, l'accés a la carpeta ciutadana o l'ús de la plataforma de contractació (no atendrà problemes tècnics dels equips, connexió a internet o mal funcionament de perifèrics o eines ofimàtiques).

 

Normativa aplicable

El dret d'accés està regulat a:

 

Cost

El tràmit és gratuït.


Model de sol·licitud

  Sol·licitud d'exercici del dret d'accés