Exercici del dret d'accés

Descripció

Sol·licitar l'exercici del dret d'accés a les dades de caràcter personal incloses en els fitxers de l'Ajuntament. L'exercici d'aquest dret permet obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal són objecte de tractament, amb quina finalitat i usos.


Qui ho pot demanar?

El titular de les dades o el seu representant legal degudament acreditat.

 

Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud en la que s'indiquin els fitxers als quals fa referència l'exercici del dret d'accés.


Antelació amb què cal demanar

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Termini de resposta

El termini de resposta és d'un mes.

La sol·licitud d'accés es resoldrà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, segons preveu l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En el cas que no es disposi de dades de l'interessat, se li comunicarà igualment en el termini d'un mes.


On es demana

1. Presencialment

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat

 

Normativa aplicable

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal  

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

Cost

El tràmit és gratuït.


Model de sol·licitud

  Sol·licitud d'exercici del dret d'accés