Exercici del dret d'oposició

Descripció

Sol·licitar l'exercici del dret d'oposició al tractament de les dades de caràcter personal per part de l'Ajuntament.

El dret d'oposició faculta l'interessat a sol·licitar que no es tractin les seves dades quan:

  • El tractament es basa en l'interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable, o en l'interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l'oposició s'ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal. El responsable del tractament ha de deixar de tractar-les, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de la persona interessada o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
  • El tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
  • El tractament té fins estadístics o d'investigació científica o històrica i s'invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.


Qui ho pot demanar?

El titular de les dades o el seu representant legal degudament acreditat.

 

Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud d'exercici del dret d'oposició i adjuntar els documents acreditatius.


Antelació amb què cal demanar

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Termini de resposta

La sol·licitud d'oposició es resoldrà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos segons la complexitat o el nombre de sol·licituds, tal com preveu l'article 12.3 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, segons preveu l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.


On es demana

1. Presencialment

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal que adjunteu el model específic de sol·licitud degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Normativa aplicable

El dret d'oposició està regulat a:

 

 

Cost

El tràmit és gratuït.


Model de sol·licitud

  Sol·licitud d'exercici del dret d'oposició