Exercici del dret de cancel·lació

Descripció

Sol·licitar l'exercici del dret de cancel·lació de les dades de caràcter personal incloses en els fitxers de l'Ajuntament que puguin resultar inadequades o excessives.


Qui ho pot demanar?

El titular de les dades o el seu representant legal degudament acreditat.

 

Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud en la que s'indiquin els fitxers als quals fa referència l'exercici del dret de cancel·lació.


Antelació amb què cal demanar

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Termini de resposta

La sol·licitud de cancel·lació es resoldrà en el termini màxim de deu dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, segons preveu l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 


On es demana

1. Presencialment

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat

 

Normativa aplicable

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal  

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

Cost

El tràmit és gratuït.


Model de sol·licitud

  Sol·licitud d'exercici del dret de cancel·lació