Exercici del dret de limitació

Descripció

Sol·licitar l'exercici del dret de limitació al tractament de les dades de caràcter personal per part de l'Ajuntament.

La persona interessada té dret a demanar al responsable del tractament que limiti o suspengui el tractament de les dades de la persona interessada, quan es compleixi alguna de les condicions següents:

  • La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre l'Ajuntament determina si escau atendre la sol·licitud.
  • El tractament és il·lícit, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però l'interessat s'oposa a la supressió.
  • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però l'interessat s'oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

Mentre dura la limitació, el responsable només pot tractar les dades afectades, més enllà de conservar-les, en els casos següents:

  • Amb el consentiment de la persona interessada.
  • Per formular, exercir o defensar reclamacions.
  • Per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica.
  • Per raons d'interès públic importants, de la Unió o de l'estat membre corresponent.

El responsable ha de fer constar la limitació del tractament en els seus sistemes d'informació i l'ha de comunicar a cadascun dels destinataris als quals s'han comunicat les dades personals, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat.


Qui ho pot demanar?

El titular de les dades o el seu representant legal degudament acreditat.

 

Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud d'exercici del dret de limitació i adjuntar els documents acreditatius o justificatius dels motius fonamentals i legítims per demanar la limitació del tractament de dades personals.


Antelació amb què cal demanar

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Termini de resposta

La sol·licitud de limitació es resoldrà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos segons la complexitat o el nombre de sol·licituds, tal com preveu l'article 12.3 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, segons preveu l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En el cas que no es disposi de dades de l'interessat, se li comunicarà igualment en el termini establert.

D'acord amb l'article 19 del RGPD, en el cas que s'hagi realitzat la comunicació de les seves dades personals a tercers, l'Ajuntament de Mollet els hi comunicarà la limitació que es sol·licita si aquesta és acceptada i sempre que no sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat.

 


On es demana

1. Presencialment

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal que adjunteu el model específic de sol·licitud degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Normativa aplicable

El dret de limitació està regulat a:

 

Cost

El tràmit és gratuït.


Model de sol·licitud

  Sol·licitud d'exercici del dret de limitació