Fraccionament o ajornament d'un deute tributari

Descripció

Sol·licitar l'ajornament o fraccionament d'un deute tributari.
 

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica titular del deute o una persona representant autoritzada.


Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud, indicant les dades del deute i la proposta d'ajornament o fraccionament.


On es demana

En el cas de fraccionar o ajornar els tributs següents

  • l'impost de béns immobles (IBI),
  • l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)
  • l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)

cal que us adreceu a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) a través dels canals següents:

1. Presencialment, a l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

    Plaça Major 1
    08100 Mollet del Vallès
    Tel. 472 91 18
    Horari: 8.30 a 14.00 h
    orgt.molletvalles@diba.cat

 

2. A través d'Internet, amb certificat digital, al portal de l'ORGT. Cal adreçar-se a l'enllaç 

 

En el cas de la resta de tributs, podeu sol·licitar l'ajornament o fraccionament a l'Ajuntament a través del canals següents:

1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

    Ajuntament de Mollet del Vallès
    Pl. Major, 1.
    08100 Mollet del Vallès

Cal que presenteu el model de sol·licitud degudament emplenat, el model d'ordre de domiciliació directa SEPA juntament amb la documentació acreditativa que correspongui.

2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital  .

Cal que indiqueu les vostres dades i les relatives al fraccionament o ajornament i adjunteu la documentació acreditativa que correspongui.

 

Model de sol·licitud

  Fraccionament o ajornament de deute tributari

  Ordre de domiciliació directa SEPA