Informació general de la tramitació a realitzar per a l'obertura d'establiments comercials o industrials

Descripció

En aquesta pàgina trobareu la informació necessària sobre els tràmits per iniciar una activitat o una instal·lació comercial o industrial.

També podeu adreçar-vos a la Finestreta Única Empresarial (FUE) que és el punt de referència únic dels emprenedors, empresaris i intermediaris en la seva relació amb l'Administració.

Per facilitar la consulta, podeu veure el tràmit associat a les activitats més freqüents a través del cercador de tràmits del Canal Empresa.

Igualment podeu adreçar-vos al correu electrònic activitats@molletvalles.cat per a qualsevol consulta relacionada. En el cas que faciliteu dades personals a través d'aquest correu electrònic, us informem que d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, Reglament general de protecció de dades (RGPD), l'Ajuntament de Mollet del Vallès és responsable del tractament de les dades facilitades amb la finalitat de facilitar la informació requerida. De la mateixa manera us informem que les vostres dades no seran cedides a terceres parts, tret d'obligació legal. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com s'explica a la informació addicional que podreu trobar a https://www.molletvalles.cat/nota-legal/.

 

Tipus de tràmits

Els diferents tràmits principals a realitzar en funció del tipus d'activitat són:

- Autorització ambiental – Annex I de la Llei 20/2009, de de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i posteriors modificacions.

- Llicència ambiental - Annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i posteriors modificacions.

- Comunicació prèvia ambiental - Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i posteriors modificacions.

- Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat - Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica

- Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic - Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

- Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries – Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

- Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries -  Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

Els següents tràmits poden estar relacionats amb la tramitació principal:

- Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis –  Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

- Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

- Autorització sanitària. Cal sol·licitar-la quan es vol obrir un establiment de tatuatge, pírcing i/o micropigmentació.

Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

- Autorització d'abocaments d'aigües residuals. Veure tràmit del Consorci Besòs.

 

Informació complementària i de suport

Taula de classificació per a identificar els tràmits associats a la implantació d'activitats elaborada pel Grup de Treball tècnic en el marc del projecte FUE Local (actualment està pendent d'actualització)

En relació amb la sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis, autoritzacions sanitàries i autoritzacions d'abocament d'aigües residuals, en els casos que correspongui, la sol·licitud tindrà sempre caràcter previ a la tramitació de la corresponent comunicació prèvia, atenent al tipus d'activitat.

Cal sol·licitar amb caràcter previ el Certificat de Viabilitat del Projecte del Pla d'Empresa quan es vulgui aplicar la bonificació en la taxa municipal d'inici d'activitat.

 

Normativa 

 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
   
 • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
   
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
   
 • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
   
 • Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte.
 • Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública
 • Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
 • Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica
 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
   
 • Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport a emprenedors i la seva internacionalització.
   
 • Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.
   
 • Real Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.