Informació general de la tramitació per a l'execució d'obres i altres tràmits urbanístics

Descripció

L'activitat urbanística, tal i com es recull a l'article 1.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (en endavant TRLU) comprèn el foment i la intervenció de l'exercici de les facultats dominicals relatives a l'ús del sòl i de l'edificació i la protecció i la restauració de la legalitat urbanística.

En aquesta pàgina trobareu la informació necessària sobre el tipus de tràmit necessari per realitzar actuacions, executar obres i implantar instal·lacions que, d'acord amb la legislació urbanística, estiguin subjectes a la llicència urbanística prèvia.

Correspon a l'administració municipal atorgar les llicències urbanístiques respecte dels actes que hi són subjectes que es pretenguin executar en el seu terme.

Les llicències urbanístiques tenen caràcter d'acte reglat, reconegut a l'article 188.1 del TRLU, i per tant "les llicències urbanístiques s'han d'atorgar d'acord amb el que estableixen aquesta llei, el planejament urbanístic i les ordenances municipals". Les llicències s'atorguen sens perjudici de les d'altres autoritzacions que siguin preceptives, d'acord amb la legislació de règim local o sectorial.


Els diferents tràmits a realitzar en funció dels tipus d'actuacions, obres i instal·lacions són:
 

•    Comunicació prèvia d'obres simplificada
•    Comunicació prèvia d'obres i instal·lacions
•    Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis i instal·lacions
•    Comunicació prèvia d'instal·lació de grua o altres aparells elevadors
•    Llicència d'obres simplificada (que d'acord amb la LOE, no requereixen de projecte tècnic)

•    Llicència d'obres que, d'acord amb la LOE, sí requereixen de projecte tècnic
•    Llicència de constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal
•    Llicència de primera utilització i ocupació parcial dels edificis i instal·lacions
•    Llicència de parcel·lació o declaració de la seva innecessarietat

•    Llicència d'usos i obres de caràcter provisional
•    Llicència d'ús i ocupació parcial dels edificis i instal·lacions

Per facilitar la consulta, podeu veure el tràmit associat a les actuacions més freqüents a la taula resum.
 

Els règim d'intervenció 

El règim de llicència és aquell en virtut del qual l'Ajuntament, després d'analitzar la documentació i el projecte presentats per la persona interessada i verificar-ne l'adequació a la normativa aplicable, resol sobre la procedència de l'atorgament de la llicència.

El règim de comunicació prèvia és aquell en virtut del qual la presentació a l'Ajuntament de la comunicació i documentació exigida, habilita la persona interessada per executar les obres, llevat que l'Ajuntament li notifiqui que no s'adeqüen a la normativa aplicable o que ha de seguir un altre règim d'intervenció.

A l'efecte de determinar el règim d'intervenció i el tràmit a seguir per la realització de determinades obres, cal tenir en compte que la legislació vigent sobre ordenació de l'edificació (Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, en endavant LOE), estableix la necessitat de redactar un projecte per a la realització de les obres següents:

 • Obres d'edificació de nova construcció, excepte aquelles construccions d'escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de forma eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i es desenvolupin en una sola planta.
   
 • Totes les intervencions sobre els edificis existents (d'ampliació o rehabilitació), sempre que alterin la seva configuració arquitectònica, entenent per tals les que tinguin caràcter d'intervenció total o les parcials que produeixin una variació essencial de:
  • la composició general exterior,
  • la volumetria,
  • el conjunt del sistema estructural,
  • els usos característics de l'edifici.
 • Obres que tinguin el caràcter d'intervenció total en edificacions catalogades o que disposin d'algun tipus de protecció de caràcter ambiental o historicoartístic, regulada a través de norma legal o document urbanístic i aquelles altres de caràcter parcial que afectin els elements o parts objecte de protecció.


Actes subjectes a llicència urbanística

L'article 187 del TRLU, estableix que estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, els actes següents:

a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.

b) Les parcel·lacions urbanístiques.

c) La construcció d'edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic i la demolició total o parcial.

d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.

e) El canvi dels edificis a un ús residencial.

f)  L'extracció d'àrids i l'explotació de pedreres.

g) L'acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.

h) La instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d'aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d'alçària.

i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.

j) L'obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.

k) La constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.

l) Les obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte d'urbanització.

m) La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.

n) La instal·lació d'infraestructures de serveis de subministrament d'energia, d'aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d'acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s'hi estableix.

o) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

p) Els usos i les obres provisionals.

q) Els següents actes que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:

 • Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d'ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, no requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic.
 • La primera utilització i ocupació dels edificis.
 • El canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
 • La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
 • La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
 • La formalització d'operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

Actes subjectes a comunicació prèvia

L'article 187bis del TRLU, estableix que estan subjectes a comunicació prèvia, amb les excepcions previstes, els actes següents:

a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d'ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, no requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic.

b) La primera utilització i ocupació dels edificis.

c) El canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.

d) La construcció o la instal·lació de murs i tanques.

e) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

f) La formalització d'operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

g) Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d'actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l'elaboració d'un projecte tècnic d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació.

Actes no subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia

L'article 187 ter del TRLU, estableix que no estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia els actes següents:

a) Les obres d'urbanització incloses en els plans o els projectes d'urbanització.

b) Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel·lació.

c) Els actes i les obres que s'han de dur a terme en compliment d'una ordre d'execució o de restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l'acte que n'ordena l'execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.

d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:

 • Els moviments de terra, l'explanació de terrenys, l'obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s'executin a l'empara d'un instrument d'ordenació forestal o sota la intervenció de l'administració forestal i de l'administració competent en matèria de medi ambient.
   
 • La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s'executi sota la intervenció d'una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l'administració competent en matèria de medi ambient.

Caducitat de les llicències urbanístiques

L'article 189 del TRLU estableix que totes les llicències urbanístiques per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per acabar-les, en funció del principi de proporcionalitat. Si les llicències no els fixen, el termini per començar les obres és d'1 any i el termini per acabar-les és de 3 anys.

La llicència urbanística caduca si, en finir el termini, o les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. A aquests efectes, el document de la llicència ha d'incorporar l'advertiment corresponent.

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor, llevat dels casos en què s'hagi acordat la suspensió de l'atorgament.

Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts. La llicència prorrogada per aquest procediment no queda afectada pels acords de suspensió d'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.

Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i amb l'audiència prèvia de la persona titular.
 

Procediment i règim jurídic aplicable a l'atorgament de llicències

Els articles 13 i 14 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (en endavant RPLU) estableixen, entre altres aspectes, que les sol·licituds de llicències urbanístiques es tramiten de conformitat amb la legislació sobre règim local, sens perjudici de la legislació sobre procediment administratiu comú i procediment de les administracions públiques de Catalunya i els aspectes procedimentals establerts a la legislació urbanística. Cal fer notar els advertiments següents:

 • No es poden tramitarles sol·licituds de llicència urbanística sense la documentació que requereixen el RPLU i les ordenances municipals sobre l'ús del sòl i l'edificació.
   
 • Les llicències urbanístiques s'han d'atorgar d'acord amb les previsions de la legislació i el planejament urbanístics i les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació vigents en el moment de la resolució de la sol·licitud.
   
 • No es poden denegar o atorgar llicències urbanístiques amb fonament en les determinacions de plans urbanístics encara no vigents, ni tan sols condicionades a l'assoliment de la seva vigència

Els articles 72, 73 i 74 del RPLU estableixen, al seu torn, un seguit de condicions relatives a les comunicacions prèvies d'obres:

 • La comunicació s'ha d'acompanyar de la documentació exigida pel RPLU, per les ordenances municipals i, si s'escau, per la legislació sectorial. Si la comunicació no reuneix els requisits exigits per la normativa aplicable, l'administració ho ha de manifestar a la persona interessada i l'ha d'advertir que, mentre no presenti la comunicació i els documents preceptius, no pot dur a terme l'acte de què es tracti.
   
 • Les comunicacions prèvies relatives a l'execució d'obres no són vàlides si no indiquen els terminis màxims per començar-les i acabar-les en proporció a la seva entitat i d'acord amb el que estableixin les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació. Els terminis esmentats es podran prorrogar per la meitat del termini màxim indicat, si la persona interessada ho comunica abans que aquests terminis hagin transcorregut. Si transcorren els terminis màxims indicats per a començar i acabar les obres, incloses les seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades, la persona interessada restarà inhabilitada per a començar-les o continuar-les, segons correspongui, sens perjudici que pugi presentar una nova comunicació prèvia.

   
 • L'administració municipal està facultada per verificar les dades que consten a la comunicació i la documentació presentades. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb l'audiència prèvia de les persones interessades, la impossibilitat de continuar duent a terme l'acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin.
   

Documentació per a la sol·licitud de llicències i comunicacions d'obres

S'adjunta tot seguit un recull no exhaustiu de documentació que pot incloure's en la tramitació de llicències urbanístiques, tant en règim de comunicació com de llicència:

Documentació administrativa

 • Instància normalitzada
 • Declaració responsable del tècnic / Documents visats
  • Elaboració del projecte tècnic o de la documentació tècnica
  • Direcció de l'obra
  • Direcció de l'execució de l'obra
  • Coordinació de seguretat i salut
  • Programa de control de qualitat
 • Nomenament de l'empresa constructora
 • Certificat de recepció de residus. Des del 5 de maig de 2018 cal aportar un document d'acceptació signat pel gestor de residus, on consti la correcta separació per tipus de residu, el codi de gestor, el domicili de l'obra i l'import rebut en concepte de gestió; en base al Decret 89/2010, de 29 de juny (PROGROC), modificat pel Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril (PRECAT20). 

Documentació tècnica

 • Projecte tècnic bàsic / executiu
 • Documentació tècnica
  • Memòria
  • Plànols
 • Pressupost
 • Justificació de l'acompliment de les ordenances municipals
 • Instal·lació d'elements auxiliars d'obres
 • Estudi de gestió de residus
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut
 • Full d'estadística d'edificació i habitatge
 • Certificat de solidesa, o justificació de l'aptitud pel servei, de l'estructura
 • Certificat final d'obra
 • Certificat Eficiència Energètica
 • Annexos a projecte (Projecte d'infraestructura comuna de telecomunicacions, estudi geotècnic, projecte contra incendis, etc...)
 • Normativa sectorial aplicable

 

La documentació tècnica que calgui aportar per a la tramitació haurà de ser presentada de tal manera que sigui admesa per la seu electrònica. La documentació adjuntada per a cada instància no podrà superar els 10Mb per fitxer, el nombre màxim de fitxers a adjuntar serà de 10, i la suma de tots els fitxers adjunts no podrà superar els 100Mb.

 

Zones amb risc d'inundació o d'altres riscos

En terrenys situats en zones de risc d´inundació o d´altres riscos quan, d'acord amb la legislació sectorial, puguin produir danys a les persones o béns, regeixen les limitacions d'ús del sòl que estableixi aquesta legislació.

Per a més informació, cliqueu aquí. Els promotors d'activitat o obra ubicada en zona inundable hauran de presentar la declaració responsable d'activitat o obra en zona inundable.


Preservació de la fauna que habita en els edificis

Per a qualsevol actuació que pugui afectar a la fauna protegida al medi urbà, caldrà informar a la administració corresponent i sol·licitar autorització al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, cliqueu aquí.

Normativa

Àmbit local:

Àmbit català:

Àmbit estatal: