Informació pública de l'aprovació inicial del POUM

Descripció

De conformitat amb l'article 76.2 de la vigent Llei d'Urbanisme de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dlg/2010/08/03/1), correspon a l'Ajuntament de formular el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (en endavant POUM). Correspon igualment a l'Ajuntament la seva aprovació inicial segons estableix l'article 85 del referit Decret Legislatiu (en endavant TRLU).

El Ple de l'Ajuntament, en sessió 5 de juliol de 2021, va acordar aprovar inicialment el POUM (publicat l'acord al BOPB de 19 de juliol de 2021) i sotmetre'l a informació pública fins el 15 de novembre de 2021.

El document aprovat inicialment desenvolupa i concreta els objectius, criteris fonamentals i prioritats de la proposta d'ordenació i del model territorial que es preveia en el document d'Avanç del POUM, i estableix les mesures adients pel compliment dels requisits ambientals i de sostenibilitat del Pla, i la seva avaluació.

L'urbanisme en general, i especialment documents de l'abast territorial i temporal com el que suposa un nou Pla, no pot desenvolupar-se correctament sense el coneixement i l'opinió de la ciutadania; per aquesta raó cal posar èmfasi en la participació pública de particulars, entitats i associacions, al llarg de tot el procés per la seva redacció i aprovació, i molt especialment en la fase inicial i preparatòria.

 

Termini d'exposicó pública
 

El document del POUM aprovat inicialment es sotmet a informació pública fins el dia 15 de novembre de 2021, data límit per a la formulació d'al·legacions.

Durant el període d'informació pública totes les persones, físiques o jurídiques, poden:

  • Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra el POUM i obtenir-ne còpia.
  • Presentar al·legacions, així com els informes o documents que considerin oportú.

Les al·legacions que es presentin en el tràmit d'informació pública seran analitzades i valorades per l'Ajuntament, amb l'objecte de confirmar o rectificar els criteris i solucions concretades en el document aprovat inicialment. Aquesta valoració s'expressarà mitjançant l'acord d'aprovació provisional, que és el següent pas en la tramitació del POUM. La Memòria del POUM que s'aprovi provisionalment haurà d'incorporar una síntesi de les aportacions i resultats derivats de les al·legacions presentades durant el període d'informació públic, així com de les modificacions o aspectes incorporats al Pla a partir de les aportacions o resultats del programa de participació ciutadana.

 

Consulta del document  

Conjuntament amb el POUM inicialment aprovat, i en compliment de l'article 8 del TRLU, s'exposa un document comprensiu que resumeix l'abast de les seves determinacions i identifica gràficament els àmbits en els que l'ordenació proposada altera la vigent i que resten subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments urbanístics.

La informació i la documentació del POUM aprovat inicialment, i el document comprensiu, estan disponibles per l'accés telemàtic a:

https://www.molletvalles.cat/continguts/serveis-a-mollet/urbanisme-i-activitats/nou-poum/

https://transparencia.molletvalles.cat/planificacio-i-programacio/planejament-urbanistic-municipal/cat/237

 

Atenció personalitzada amb cita prèvia

Fins el 15 de novembre estarà disponible la petició de cita prèvia per poder rebre atenció personal i informació detallada en relació amb el document aprovat inicialment. L'atenció a les consultes la realitzaran membres de l'equip redactor del POUM els dilluns de 10 a 14h, dimecres de 15 a 18h i divendres de 10 a 14h. Per qüestions d'aforament i seguretat, es prega que no assisteixin més de dues persones per cita.
 
 
Com es poden presentar les al·legacions 
 

1. Presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès (amb cita prèvia)

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digital o Idcat Mòbil Tramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat degudament emplenat.

Les al·legacions que es presentin en el tràmit d'informació pública seran analitzades i valorades per l'Ajuntament, amb l'objecte de confirmar o rectificar els criteris i solucions concretades en el document aprovat inicialment. Aquesta valoració s'expressarà mitjançant l'acord d'aprovació provisional, que és el següent pas en la tramitació del POUM. La Memòria del POUM que s'aprovi provisionalment haurà d'incorporar una síntesi de les aportacions i resultats derivats de les al·legacions presentades durant el període d'informació públic, així com de les modificacions o aspectes incorporats al Pla a partir de les aportacions o resultats del programa de participació ciutadana.

 

Documentació que cal aportar

Cal presentar el model específic de comunicació per a la formulació d'al·legacions, model IPP, degudament emplenat juntament amb la documentació que es consideri.

 

Cost

La consulta de la documentació o la formulació d'al·legacions no tenen cap cost.

En el cas de demanar còpies de documents del POUM cal tenir en compte que per l'expedició de còpies de documents, i d'acord amb l'apartat 1.1 de l'Annex de tarifes de l'ordenança fiscal 2.1 es liquiden les taxes següents:

  • Blanc i negre: còpies DIN A4 0,32 €, còpies DIN A3 0,63 €
  • Color: còpies DIN A4 1,26 €, còpies DIN A3 2,52 €
  • Suport magnètic: 4,47 €
 
 
Model de comunicació

  Al·legacions a l'aprovació inicial del POUM