Informació pública de l'Avanç del POUM

Descripció

L'Avanç és un acte preparatori preceptiu per a la formulació i la tramitació del POUM, segons determina l'article 101 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2006/07/18/305).

És un document d'objectius, criteris fonamentals i prioritats de la proposta d'ordenació i alternatives del model territorial que es preveu. Amb l'Avanç s'inicia, també, el procediment de valoració de la sostenibilitat ambiental del POUM.

L'Avanç del POUM va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió 29 de juny de 2020, que va acordar també sotmetre'l a informació pública fins el dia 30 d'octubre de 2020.

Durant el període d'informació pública totes les persones, físiques o jurídiques, poden:

  • Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l'Avanç i obtenir-ne còpia.

  • Presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú.

Els suggeriments, alternatives o al·legacions que es presentin en el tràmit d'informació pública seran analitzats i valorats per l'Ajuntament, amb l'objecte de confirmar o rectificar els criteris i solucions generals de l'Avanç. Aquesta valoració s'expressarà mitjançant l'acord d'aprovació inicial, que és el següent pas en la tramitació del POUM.

La informació del POUM i la documentació de l'Avanç està disponible per l'accés telemàtic a:

 

Qui ho pot demanar?
 
Qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal. La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.
 
 

On es demana?   

A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digital o Idcat Mòbil Tramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat degudament emplenat.

 

Documentació que cal aportar

Cal presentar el model específic per a la presentació de suggeriments, alternatives o al·legacions degudament emplenat juntament amb la documentació que es consideri. 

 

Cost

En el cas de demanar còpies de documents de l'Avanç del POUM cal tenir en compte que per l'expedició de còpies de documents, i d'acord amb l'apartat 1.1 de l'Annex de tarifes de l'ordenança fiscal 2.1 es liquiden les taxes següents:

  • Blanc i negre: còpies DIN A4 0,32 €, còpies DIN A3 0,63 €
  • Color: còpies DIN A4 1,26 €, còpies DIN A3 2,52 €
  • Suport magnètic: 4,47 €
 
Termini d'exposicó pública
 

El document d'Avanç del POUM es sotmet a informació pública fins el dia 30 d'octubre de 2020, data límit per a la formulació de suggeriments, alternatives o al·legacions.

 

Model de comunicació

  Suggeriments a l'Avanç del POUM