Informe sobre exclusió residencial

Descripció

Sol·licitar informe de valoració de la situació de risc d'exclusió residencial, tal i com contempla la Llei 24/2015 per impedir la interrupció dels subministraments (llum, aigua o gas) i/o evitar l'exclusió residencial a persones en situació de vulnerabilitat econòmica.

 
Qui ho pot demanar?
 

La sol·licitud la poden realitzar les persones empadronades al municipi de Mollet del Vallès i que es trobin en alguns dels supòsits descrits a la llei 24/2015. S'entén que estan en situació risc d'exclusió residencial les persones o unitats familiars que tinguin uns ingressos inferiors a:

 • 2 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), si es tracta de persones que viuen soles.
 • 2,5 vegades l'IRSC, si es tracta d'unitats de convivència (més d'una persona).
 • 3 vegades l'IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.

Les mesures per garantir el dret d'accés al subministraments d'aigua, llum i gas seran aplicables també a les llars en que la unitat familiar no compleix aquest requisits però hi visqui alguna persona afectada per dependència energètica com el cas de persones que necessiten per sobreviure màquines assistides (en aquet cas s'han d'adreçar a la companyia subministradora amb el corresponent certificat mèdic).

 
Documentació que cal aportar
 • Última factura del subministrament
   
 • Avís de tall de subministrament
 • Certificats d'ingressos de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys:
  • en cas de treballadors fixos i temporals: fulls de salari dels darrers tres mesos.
  • en cas que no treballin: certificats de les prestacions d'atur, pensions, Renda Garantida de Ciutadania, o qualsevol altre ingrés que rebi cada membre de la unitat familiar de convivència.

En el cas de sol·licitar l'informe per acreditar circumstàncies especials només caldrà adjuntar la factura del subministrament i la documentació acreditativa que correspongui a la circumstància especial.
 

Documentació acreditativa segons circumstàncies

 • En cas de separació o divorci: conveni regulador de la custodia dels fills, si n'hi ha,  o, si s'escau, declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments.
   
 • Si és el cas, resolució de reconeixement de situació de dependència, o de situació de discapacitat (en cas que s´hagi autoritzat es consultarà per via telemàtica i no caldrà aportar-la).
 • Si la sol·licitud és per acreditar circumstàncies especials, caldrà adjuntar el justificant corresponent: resolució de situació de discapacitat igual o superior al 33% (en cas que s´hagi autoritzat es consultarà per via telemàtica i no caldrà aportar-la); justificant oficial acreditatiu de ser víctima de violència de gènere o víctima del terrorisme; reconeixement de la dependència en grau II o grau III (en cas que s´hagi autoritzat es consultarà per via telemàtica i no caldrà aportar-la), títol de família monoparental (en cas que s´hagi autoritzat es consultarà per via telemàtica i no caldrà aportar-la).
 • En el cas de procediment d'execució hipotecària o procés de desnonament i per tal de valorar la situació, document acreditatiu d'aquest.

 

On es demana?   

1.Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

    Ajuntament de Mollet del Vallès
    Pl. Major, 1
    08100 Mollet del Vallès
   Tel.93 571 95 05

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal que adjunteu el model específic de sol·licitud degudament emplenat.
 

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud d'informe de valoració de situació d'exclusió residencial