Inscripció a la convocatòria de presentació de projectes per sol·licitar la gestió del servei de bar i servei de gots de la Festa Major

Descripció

Tramitar la inscripció a la convocatòria per sol·licitar llicències d'ocupació temporal d'espais específics durant la Festa Major on oferir el servei de bar i el servei de gots.
 


Qui ho pot demanar

Entitats ciutadanes degudament inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Mollet del Vallès

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic de sol·licitud que correspongui.

 

On es demana

A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat.

 

 
Com demanar-ho

Podeu presentar la sol·licitud les entitats de Mollet del Vallès, que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes en el termini del 23 de juny al 7 de juliol de 2022

S'ha de presentar una instància genèrica especificant que es vol participar en la convocatòria per la gestió de bar i/o servei de gots de la Festa Major i adjuntar documentació requerida, el projecte corresponent de gestió del servei de bar i /o el projecte de servei de gots (veure criteris).

L’Alcaldia de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant resolució de data 16 de juny
de 2022, ha aprovat els criteris d’atorgament de llicència temporal d’ocupació d’espais
específics durant la Festa Major d’estiu 2022 per tal d’oferir el servei de bar i la gestió del servei de gots. 

 

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 

Observacions

Per a més informació sobre els criteris d'atorgament consulteu el document: Criteris per atorgar llicències d'ocupació temporal d'espais específics durant la Festa Major on oferir el servei de bar i el servei de got.

 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud general-instància genèrica