Inscripció a la convocatòria de presentació de projectes per sol·licitar la gestió del servei de bar i servei de gots de la Festa Major

Descripció

Tramitar la inscripció a la convocatòria per sol·licitar llicències d'ocupació temporal d'espais específics durant la Festa Major on oferir el servei de bar i el servei de gots.
 


Qui ho pot demanar

Entitats ciutadanes degudament inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Mollet del Vallès

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic de sol·licitud que correspongui.

 

On es demana

A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat.

 

 
Com demanar-ho

Podeu presentar la sol·licitud del 20 de juny al 4 de juliol de 2019

S'ha de presentar una instància genèrica especificant que es vol participar en la convocatòria per la gestió de bar i/o servei de gots de la Festa Major de 2019 i adjuntar documentació requerida, el projecte corresponent de gestió del servei de bar i /o el projecte de servei de gots (veure criteris).

Els criteris per atorgar llicències d'ocupació temporal d'espais específics durant la Festa Major on oferir el servei de bar i el servei de gots sortirà publicat a partir del 20 de juny de 2019 al Butlletí Oficial de la Província (BOP).

També els podeu trobar en el aquest enllaç.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 

Observacions

Per a més informació sobre els criteris d'atorgament consulteu el document: Criteris per atorgar llicències d'ocupació temporal d'espais específics durant la Festa Major on oferir el servei de bar i el servei de got.

 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud general-instància genèrica