Inscripció en el Registre Municipal d'Entitats

Descripció

Sol·licitar la inscripció d'una associació en el Registre Municipal d'Entitats a fi de ser reconeguda com a entitat ciutadana de Mollet del Vallès.


Qui ho pot demanar?

Qualsevol entitat inscrita en el Registre General d'Associacions de la Generalitat, amb seu a Mollet del Vallès o que realitzi activitats a la ciutat.


Documents que cal aportar

Les entitats interessades hauran  de presentar, en model oficial:

  1. Sol·licitud d'inscripció
  2. Certificació del nombre de socis
  3. Programa d'activitats de l'any en curs
  4. Pressupost de l'any en curs

i adjuntar la següent documentació :

  • Còpia dels estatuts originals, segellats per la Generalitat o pel Ministeri d'Interior.
  • Còpia de l'acta fundacional original, segellada per la Generalitat o pel Ministeri d'Interior.
  • El número d'inscripció en el Registre General d'Associacions i en altres registres públics, quan les seves característiques ho exigeixin. 
  • Fotocòpia del NIF de l'entitat.
  • En el cas que la seu social de l'entitat sigui de fora de Mollet i es vulgui crear una delegació al municipi, s'ha d'aportar la composició de la junta molletana amb un certificat del/la president/a de l'entitat, autoritzant-la.

 
On es demana

Ajuntament deMollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 
Observacions

Les entitats inscrites estaran obligades a notificar al Registre qualsevol canvi de les seves dades dins del mes següent a partir d'aquest canvi. El pressupost i el programa anual hauran de comunicar-se abans de l'últim dia del mes de febrer de cada any. L'Ajuntament podrà donar de baixa en el Registre aquelles entitats que incompleixin aquestes obligacions (Reglament de Participació Ciutadana).

Es pot trobar més informació a:

Model de sol·licitud

 Inscripció en el Registre Municipal d'Entitats


Altres documents

  Certificació del nombre de socis

  Programa d'activitats de l'any en curs

  Pressupost de l'any en curs