Justificació econòmica de subvencions per part d'entitats ciutadanes i persones jurídiques

 

Descripció

Justificar la despesa realitzada amb les subvencions econòmiques atorgades per l'Ajuntament a entitats ciutadanes i/o persones jurídiques en general.
 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol entitat ciutadana o persona jurídica que hagi rebut una subvenció econòmica de l'Ajuntament.
 

On es demana

  1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):
    Ajuntament de Mollet del Vallès
    Pl. Major, 1.

    08100 Mollet del Vallès
     
  2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal que adjunteu el model específic de sol·licitud degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Documents que cal aportar

Cal presentar el formulari emplent i adjuntar fotocòpia de totes les factures i/o documents acreditatius de la despesa; aquestes fotocòpies han de ser acarades amb el document original pel personal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).


Model de sol·licitud

 Justificació de subvenció entitats i persones jurídiques