Llicència d'enderroc

Actualment aquest tràmit es troba en revisió per tal d’adaptar-lo a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l’Administració de la Generalitat i els governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Us recomanem que consulteu els serveis tècnics municipals (Pl. Major 1, telèfon 93 571 95 00 – 2 Obres) abans de tramitar la vostra sol·licitud.

 

Descripció

Sol·licitar un permís per enderrocar total o parcialment una edificació.
 

Qui ho pot demanar?

La persona propietària o promotora de l'obra.
 

Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud i adjuntar la documentació següent:

1. Tres exemplars del projecte d'obres visat pel Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, que contindrà com a mínim:

  • Memòria.
  • Estat d'amidaments.
  • Plec de condicions.
  • Pressupost.
  • Plànol de situació a E:1/2000.
  • Plànol d'emplaçament a E:1/500.
  • Plànol de plantes, alçats i seccions de l'edifici a enderrocar.
  • Compliment del Decret 201/94, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció (pes i volum en m3).
  • Fotografia de l'edificació a enderrocar, signada per la part promotora i el/la tècnic/a.

2. Fotocòpia de l'alta en el cens de l'impost d'activitats  econòmiques de l'empresa constructora.

3. Qüestionari d'estadística.

4. Estudi bàsic de seguretat i salut.

5. Nomenament d'aparellador/a o arquitecte/a tècnic/a, visat pel col·legi oficial.

 

On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

Cost

Sobre l'import del cost material de l'obra cal abonar la quota tributària corresponent de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme i la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

 

Observacions

La memòria ha d'indicar les característiques dels treballs a realitzar, el programa de coordinació d'aquests i les mesures de precaució a adoptar en relació a la mateixa obra, via pública i construccions pròximes. La persona sol·licitant ha d'acreditar haver signat amb el  gestor de residus un document d'acceptació que sigui suficient per garantir la correcta destinació dels volums i tipus de residus. Les sol·licituds han d'estar signades per la part promotora o per la  persona representant, sempre que s'acrediti la seva representació d'acord amb l'article 32.3 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.