Llicència d'instal·lació de grua torre

Actualment aquest tràmit es troba en revisió per tal d'adaptar-lo a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l'Administració de la Generalitat i els governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Us recomanem que consulteu els serveis tècnics municipals (Pl. Major 1, telèfon 93 571 95 00 – 2 Obres) abans de tramitar la vostra sol·licitud.

 

Descripció

Sol·licitar permís per instal·lar una grua torre per a la construcció d'un edifici.
 

Qui ho pot demanar?

La persona propietària o promotora de l'obra.
 

Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud i adjuntar la documentació següent:

1. Tres exemplars del projecte visat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials, que contindrà com a mínim:

  • Plànol de situació a E:1/2000.
     
  • Plànol d'emplaçament a E:1/500.
     
  • Plànol d'ubicació de la grua en relació a la finca on es realitzi l'obra i els seus colindants, amb indicació de la seva altura màxima, posició del contrapès i àrees de l'escombrat de la ploma i del carro del que es pengi el ganxo, així com de l'alçada de les edificacions i instal·lacions existents en la zona d'escombrat. Si la instal·lació fos en terreny vial s'indicarà, així mateix, l'espai màxim a ocupar per la base del recolzament.
  •  
  • Pressupost 

2. Assumeix de direcció tècnica (visat).

3. Certificat de preinstal·lació expedit per l'empresa instal·ladora i subscrit pel/per la tècnic/a competent, acreditatiu del perfecte estat dels elements de la grua a muntar i assumint la responsabilitat de la seva instal·lació fins deixar-la en perfectes condicions de funcionament. A la certificació haurà de fer-se constar les càrregues màximes, en les seves posicions més desfavorables, que puguin ser transportades per la grua en els diferents supòsits d'utilització que es puguin preveure.

4. Document expedit pel/per la tècnic/a competent, visat pel corresponent col·legi oficial, on s'acrediti que assumeix el control del bon funcionament i la seguretat de la grua mentre la mateixa romangui a l'obra.

5. Pòlissa d'assegurances amb cobertura de la responsabilitat civil que pugui produir el funcionament de la grua i la seva estada a l'obra.

6. Document GR1.

7. Certificat expedit per una entitat d'inspecció i control (ECA - EIC).

 

On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

Cost

Sobre l'import del cost material de l'obra cal abonar la quota tributària corresponent de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme i la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.