Llicència d'obres majors

Actualment aquest tràmit es troba en revisió per tal d’adaptar-lo a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l’Administració de la Generalitat i els governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Us recomanem que consulteu els serveis tècnics municipals (Pl. Major 1, telèfon 93 571 95 00 – 2 Obres) abans de tramitar la vostra sol·licitud.

 

Descripció

Sol·licitar la llicència municipal per portar a terme un projecte d'edificació.
 

Qui ho pot demanar?

La persona propietària o promotora de l'obra.

 
Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud i adjuntar la documentació següent:

1. Tres exemplars del projecte d'obres visat pel Col·legi d'Arquitectes, signat també per la part promotora, on constin:

  • Memòria
  • Estat d'amidaments
  • Plec de condicions
  • Pressupost
  • Plànol de situació a E:1/2000
  • Plànol d'emplaçament a E:1/500
  • Plànol de les obres a realitzar. Plantes, seccions i façanes a escala 1/100 i 1/50.
  • Compliment del Decret 201/94, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció (pes i volum en m3).

2. Fotografia del solar o edifici, signada per la part promotora i el/la tècnic/a, on es pugui observar el grau d'urbanització del carrer i de les finques colindants.

3. Assumeix d'arquitecte, visat pel col·legi oficial.

4. Qüestionari d'estadística.

5. Nomenament d'aparellador/a o arquitecte/a tècnic/a, visat pel col·legi oficial.

6. Programa de control de qualitat.

7. Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut.

8. Nomenament de l'empresa constructora, o visat provisional del Gremi de Constructors d'Obres de Granollers (abans d'obtenir la llicència) i definitiu una vegada atorgada la llicència i abans de l'inici de les obres.

9. Projecte d'infraestructura comú de telecomunicacions, si s'escau, visat pel col·legi oficial.


On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05
  

Cost

Sobre l'import del cost material de l'obra cal abonar la quota tributària corresponent de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme i la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

En el supòsit que l'informe tècnic sobre el projecte presentat hagi estat negatiu, caldrà abonar un 25% addicional sobre la quota establerta de la taxa per tal que l'administració municipal realitzi un tercer informe.


Observacions

Si l'objecte de la sol·licitud és la construcció, reforma o ampliació d'un edifici comercial, industrial o d'habitatges amb aparcament, conjuntament amb la sol·licitud de la llicència urbanística haurà de presentar-se la corresponent llicència d'activitat.

La persona sol·licitant acreditarà haver signat amb el gestor de residus un document d'acceptació que sigui suficient per garantir la correcta destinació dels volums i tipus de residus.

Les sol·licituds han d'estar signades per la  part promotora o per la persona representant, sempre que s'acrediti la seva representació d'acord amb l'article 32.3 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Cal recordar que els projectes han de complir amb els requeriments del Codi tècnic de l'edificació (RD 314/2006) i del Decret 21/2006 pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.
 

Model de sol·licitud

 Llicència d'obres