Llicència d'ús i ocupació parcial dels edificis i instal·lacions

Descripció

Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per l'ús i primera ocupació parcial d'edificacions o instal·lacions de nova planta, la de les ampliacions dels existents i dels sotmesos a obres per canviar el seu ús característic o a obres de gran reforma o rehabilitació que comportin la interrupció de la seva utilització i ocupació, sempre que la part de la qual es tracti compleixi els requisits següents:

 • Que hagi estat executada íntegrament de conformitat amb el projecte autoritzat i, si s'escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
 • Que l'estat d'execució de les obres autoritzades permeti la seva utilització i ocupació amb independència de la part de l'edifici o la construcció no acabada.
 • Que la seva utilització i ocupació i l'acabament de les obres no s'interfereixin mútuament de manera greu.
 
Qui ho pot demanar?
 
Qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal. La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.
 
 

On es demana?   

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1
      08100 Mollet del Vallès
     Tel.93 571 95 05

   
 2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat LUO degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 

Documentació que cal aportar

Tota la documentació es presentarà preferentment de forma telemàtica (en format pdf) a través de la Sol·licitud general - Instància genèrica.

Si la documentació es presenta en format paper (1 exemplar) caldrà aportar-la també en suport digital (1 exemplar, en format pdf).

Documentació administrativa:

Documentació tècnica 

 • Certificat final d'obra parcial: Expedit per la direcció facultativa de les obres, en què han de constar els fets següents:

  • La part de les obres i del pressupost executada, expressada en tant per cent.
  • Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s'escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
  • Que l'estat d'execució de les obres autoritzades permet la seva utilització i ocupació amb independència de la part de l'edifici o la construcció no acabada.
  • Que la seva utilització i ocupació i l'acabament de les obres no s'interfereixin mútuament de manera greu.
  • Les condicions en que l'edificació pot ser utilitzada de conformitat amb l'ús autoritzat, i la compatibilitat de l'ús amb les obres pendents d'execució.

Altra documentació tècnica a aportar:

 • Certificat de les mesures d´aïllament acústic in situ 
   
  Emès per tècnic competent, sobre una mostra representativa dels elements principals, com a mínim en façana i en separacions horitzontals i també en separacions verticals entre diferents veïns, d´acord a l´article 11 de l´Ordenança sobre el soroll i les vibracions.
 • Certificat ICT, si el projecte executiu incorporava un projecte d'infraestructura comuna de telecomunicacions. Emès per la Direcció Provincial d'Inspecció i Telecomunicacions que acrediti la presentació del Projecte Tècnic d'ICT i el Butlletí d'Instal·lació.

 

Cost

Taxa:

 • Per la tramitació d'expedients d'intervenció en l'edificació, l'ús del sòl i del subsòl, i els plans i projectes en matèria d'urbanisme i d'acord amb l'ordenança fiscal 2.6 caldrà abonar una taxa corresponent al 0,15% del sobre el cost real i efectiu declarat de la construcció, instal·lació i obra que es pretén utilitzar i ocupar, o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com s'estableix l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Dipòsit:

Un cop finalitzades les actuacions es pot sol·licitar la devolució dels dipòsits efectuats mitjançant una sol·licitud de devolució de dipòsits.

 

Terminis
  

Termini de resolució i notificació: 

El termini per resoldre i notificar la persona interessada sobre l'atorgament de la llicència urbanística per a la primera utilització i ocupació parcial dels edificis i les construccions és d'un mes, des de la presentació de la sol·licitud i dels documents requerits. 

Sentit del silenci:

Positiu. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució expressa, legitima la persona interessada que hagués deduït la sol·licitud per entendre-la estimada per silenci administratiu.

En cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la Llei o al planejament urbanístic.

 

Model de comunicació

  Llicència d'us i ocupació parcial dels edificis i instal·lacions LUO