Llicència de constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal

Descripció

Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal simple o complexa sobre un edifici o un conjunt immobiliari i qualsevol altre operació que comporti un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior, incloses les places d'aparcament i els trasters.

 

Qui ho pot demanar?

Les persones propietàries de la finca.

 

On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1.
      08100 Mollet del Vallès

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal que adjunteu el model específic de sol·licitud degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 

Documents que cal aportar

Tota la documentació es presentarà preferentment de forma telemàtica (en format pdf) a través de la Sol·licitud general - Instància genèrica.

Si la documentació es presenta en format paper (1 exemplar signat per les persones promotora i tècnica) caldrà aportar-la també en suport digital (1 exemplar, en format pdf)

Documentació Administrativa

Documentació tècnica

Contingut d'acord amb l'article 31 del D 64/2014 RPLU

 • Memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables (si es tracta d'habitatges, el Decret 141/2012 d'habitabilitat).

  Haurà d'incloure també:

  • La nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.

  • La proforma del document públic o privat pel qual s'incrementa el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

 • Plànols a escala adequada en què constin el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.

 

Cost

Taxa

 • Per la tramitació d'expedients de serveis urbanístics, d'acord amb l'ordenança fiscal 2.6. En aquest sentit, es consideren entitats les finques inicials i les resultants.

 

Termini

Termini legal de resolució i notificació: 

El termini per resoldre i notificar la persona interessada sobre l'atorgament de la llicència urbanística que autoritzi la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, i per a la formalització d'altres operacions jurídiques, és d'un mes.

Sentit del silenci:

Positiu. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució expressa, legitima la persona interessada que hagués deduït la sol·licitud per entendre-la estimada per silenci administratiu.

En cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la Llei o al planejament urbanístic.

 

Model de comunicació

  Llicència de constitució d'un règim de propietat horitzontal LDH