Llicència de gual (alta)

Descripció

Sol·licitar una llicència que autoritza l'ús restringit de la via pública per a l'entrada i sortida de vehicles d'un edifici o solar tancat.
 

Qui ho pot demanar?

Les persones propietàries o amb dret d'ús de la finca o local, o una persona representant autoritzada. En cas de no tenir la propietat de la finca, cal adjuntar l'autorització de qui la tingui.
 

Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud i, en cas que el local o recinte superi els 100m quadrats, caldrà adjuntar la documentació següent:

 • Llicència d'activitats i/o llicència d'ocupació d'edificis.
   
 • Plànol del local (escala 1:50 o 1:100) amb indicació de la superfície ocupada per aparcament i l'amplada de la vorera, l'accés a la façana i el gual, i amb el dibuix dels elements urbanístics (arbres, bancs, papereres) que es puguin veure afectats.

En cas de ser llogater/a del local, caldrà adjuntar a la sol·licitud el contracte d'arrendament i una autorització de la persona propietària on manifesti la seva conformitat amb la sol·licitud de titularitat del gual.


On es demana?

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1
      08100 Mollet del Vallès
     Tel.93 571 95 05

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal que adjunteu el model específic de sol·licitud degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.
 

L'Ajuntament posa a la vostra disposició un servei d'assistència gratuït en suport dels ciutadans, entitats i empreses en la relació telemàtica amb l'Ajuntament. Es tracta d'un servei orientat a facilitar la resolució de dubtes i guiar als usuaris a l'hora de fer tràmits en línia. Aquest servei no facilita informació sobre el tipus de tràmit o la documentació a presentar en cada cas (per aquesta informació cal adreçar-se al catàleg de tràmits de la seu electrònica).

El servei és accessible des del telèfon 93 026 72 25 de dilluns a divendres en horari de 8 a 20h i des de l'adreça electrònica esuport@molletvalles.cat. Les consultes que atendrà el servei són les relacionades amb la presentació de sol·licituds electròniques, la recepció de notificacions electròniques, l'accés a la carpeta ciutadana o l'ús de la plataforma de contractació (no atendrà problemes tècnics dels equips, connexió a internet o mal funcionament de perifèrics o eines ofimàtiques).

 

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic, així com el  dipòsit en concepte de reposició de vorera. 

 
Termini de resposta

El termini de resolució és de dos mesos.
 

Observacions

Les peces de pedra que fan de rampa d'accés a l'aparcament varien segons l'amplada de la vorera. Per a superiors a 4m, cal utilitzar el model Mollet-55; entre 1,25m i 4m, el model Mollet-35; i per a voreres inferiors a 1,25m, el model Mollet-15.
 

Documents relacionats

 Plànol dels tipus de rampes d'accés


Model de sol·licitud

  Llicència de gual