Llicència de gual (baixa)

Descripció

Sol·licitar la baixa definitiva d'una llicència de gual i la devolució del dipòsit pagat en concepte de reposició de la vorera.
 

Qui ho pot demanar?

Les persones titulars de la llicència de gual o una persona representant autoritzada. En cas de no tenir la propietat de la finca o local, cal adjuntar l'autorització de qui la tingui.
 

Documents que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud on es facilitin les dades del compte bancari per a la devolució del dipòsit, i cal retornar la placa metàl·lica del gual.
 

On es demana?

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

      Ajuntament de Mollet del Vallès
      Pl. Major, 1
      08100 Mollet del Vallès
     Tel.93 571 95 05

   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal que adjunteu el model específic de sol·licitud degudament emplenat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 

Termini de resposta

El termini de resolució és de dos mesos.


Observacions

Cal fer les obres de reposició de la vorera. En cas que la persona sol·licitant no les faci, l'Ajuntament les fa d'ofici i no retorna el dipòsit. Si la despesa excedeix l'import dipositat,  es liquida la diferència a càrrec de la persona titular de la llicència.

Model de sol·licitud

  Baixa de llicència de gual